Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Primaria Costuleni gazda colindatorilor

In aceasta perioada Primaria Costuleni si-a deschis usa pentru colindatori si grupuri de elevi ce au pus in scena datini si obiceiuri specifice sarbatorilor de iarna. Drept rasplata acestia au primit dulciuri si cadouri.Primaria Costuleni gazda colindatorilor


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local aferente anului 2022


Documente pdf
Hotărârea nr.1 din 27.01.2022 privind organizarea rețelei școlare de învățământ din comuna Costuleni pe anul școlar 2022-2023
Hotărârea nr.2 din 27.01.2022 privind acceptarea de către comuna Costuleni a ofertei de donație a terenului în suprafață de 654 mp înscris în CF nr. 63205 a comunei Costuleni, situat în intravilanul satului Hilița
Hotărârea nr.3 din 27.01.2022 privind alocarea anuală din bugetul local a sumei de 5000 lei pentru participarea la competițiile sportive
Hotărârea nr. 4 din 27.01.2022 privind aprobarea procedurilor pentru investiția ”Înființare de stații pentru reîncărcare vehicule electrice în comuna Costuleni, județul Iași” finațat prin ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluat din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități&
Hotărârea nr.5 din 27.01.2022 privind includerea în domeniul public al comunei Costuleni, județul Iași a utilajului ”vidanjă PROKEN-10.000L-1 bucată” achiziționat prin instrumentarea proiectului ”ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE PENTRU DOTAREA SERVICIILOR DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ LA NIVELUL COMUNEI COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Hotărârea nr.6 din 27.01.2022 privind aprobarea proiectului de investiție cu titlul ”Schimbare destinație din Grădiniță în Centru Comunitar Integrat în sat Covasna, comuna Costuleni, județul Iași, în conformitate cu ultima formă a bugetului aprobat în urma etapei de evaluare și selecție”
Hotărârea nr.7 din 27.01.2022 privind aprobarea dezmembrării a două imobile: teren în suprafață de 49898 mp înscris în CF nr.60438 și teren în suprafață de 580444 mp înscris în cf nr.60504 UAT Costuleni, proprietate publică a comunei Costuleni
Hotărârea nr.8 din 27.01.2022 privind aprobarea studiului de oportunități cu privire la inițierea procedurii de concesionare a unor suprafețe de teren agricol din domeniul public al comunei Costuleni, județul Iași pentru construirea unui parc eolian
Hotărârea nr.9 din 03.02.2022 privind aprobarea proiectului de investiții cu titlul ,, Schimbare destinație din Grădiniță în Centru Comunitar Integrat în sat Covasna, comuna Costuleni, județul Iași”, în conformitate cu ultima solicitare de clarificări(nr.6)
Hotărârea nr.10 din 03.02,2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru aprobarea proiectului de investiții ,, Schimbare destinație din Grădiniță în Centru Comunitar Integrat în sat Covasna, comuna Costuleni, județul Iași” în vederea finanțării acesteia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, POR/725/8/1/Operațiunea 8.1.B:Centre Comunitare Integrate, în conformitate cu ultima solicitare de clarificări(nr.6)
Hotărârea nr.11 din 11.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și a estimărilor pe anii 2023-2025
Hotărârea nr.12 din 24.02.2022 privind reactualizarea Planului Urbanistic General și aprobarea Regulamentului Local de Urbanism ale comunei Costuleni, județul Iași
Hotărârea nr.13 din 24.02.2022 privind constituirea dreptului de superficie cu titlul oneros prin licitație publică asupra a două terenuri aplate în domeniul privat al comunei Costuleni: în suprafață de 4285 mp situat în T 166/1, P A-5018/1/1/1 cu nr. cadastral 63222 și în suprafață de 4239 mp situat în T 166/1 P A-5018/1/1/3 cu nr. cadastral 63225, pentru construire parc eoliene
Hotărârea nr.14 din 24.02.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Primăriei comunei Costuleni, județul Iași
Hotărârea nr.15 din 24.02.2022 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din cadul Primăriei comunei Costuleni începând cu data de 1.03.2022
Hotărârea nr.16 din 24.02.2022 privind includerea în domeniul privat al comunei Costuleni, județul Iași a suprafeței de teren de 3000 mp situat în T 203 P 5333/1/3/1
Hotărârea nr.17 din 24.02.2022 privind inițierea procedurilor de închiriere, prin licitație publică, a suprafeței de 900 mp situat în T 202, P 5285/1/1,nr.cadastral 60755, situat în extravilanul comunei Costuleni, județul Iași-proprietate a comunei Costuleni
Hotărârea nr.18 din 24.02.2022 privind concesionarea prin licitație publică a următoarelor suprafețe de teren:T1-5679 mp, nr.cadastral 63233, T2-7129 mp în T 168, nr. cadastral 63226 și T168, nr.cadastral 63228, proprietate publică a comunei Costuleni pentru construirea unui parc eolian
Hotărârea nr.19 din 01.03.2022 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Costuleni nr.11 din 11.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025
Hotărârea nr.20 din 24.03.2022 privind aprobarea Planului de lucrări și activități ce vor fi prestate în anul 2022, de către beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Hotărârea nr.21 din 24.03.2022 privind desemnarea consilierilor locali în cadrul Comisiei de evaliare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Costuleni pentru activitatea desfășurată în anul 2021
Hotărârea nr. 22 din 24.03.2022 privind inițierea procedurii de închiriere, prin licitație publică, a suprafeței de 29,9931 ha pășune comunală-proprietate publică a comunei Costuleni
Hotărârea nr.23 din 24.03.2022 privind constituirea dreptului de superficie cu titlul oneros, asupra terenului în suprafață de 340 mp, aparținând domeniului privat al comunei Costuleni, situat în intravilanul satului Cozia, comuna Costuleni, în T7,P A203,C.F. nr.cadastral 63175 în favoarea dl. Dîngeanu Cristian, proprietarul construcției potrivit Contractului de vânzare-cumpărare nr.89/17.05.2006
Hotărârea nr. 24 din 24.03.2022 privind aprobarea cumpărării de către comuna Costuleni a imobilului: teren în suprafață de 1620 mp, nr.cadastral 63231, pe care sunt amplasate construcțiile C1 în suprafațăde 132 mp-Nr. cadastral 63231-C1 ȘI C2 în suprafață de 8 mp-Nr.cadastral 63231-c2, situate în satul Hilița, com.Costuleni, jud.Iși, proprietatea d-lor Mititelu Anica, Capraru Ion, Olaru Maria, Capraru Constantin și Capraru Gabriel
Hotărârea nr.25 din 24.03.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul II al anului 2022
Hotărârea nr.26 din 24.03.2022 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr.40/18.03.2022 a primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr.27 din 28.04.2022 privind aprobarea Acordului de Înfrățire între comuna Costuleni, județul Iași din România și satul Costuleni, raionul Ungheni din Republica Moldova
Hotărârea nr.28 din 20.04.2022 privind aprobarea încheierii unor contracte de servicii de asistență școlară cu medicii de familie din comună
Hotărârea nr.29 din 28.04.2022 privind aprobarea începerii investiției ,, Înființare stații pentru reîncărcare vehicule electrice în comuna Costuleni, județul Iași” finanțat prin ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”
Hotărârea nr.30 din 28.04.2022 privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții ” Înființare rețea de apă în satul Cozia, comuna Costuleni” și solicitarea scoaterii din circuitul agricol a terenului în suprafață de 3000mp, identificat în T 203, P 5333/1/3/1 în vederea realizării investiției
Hotărârea nr. 31 din 26.05.2022 privind atribuirea de denumiri unor străzi din comuna Costuleni și completarea Nomenclatorului stradal al comunei Costuleni, județul Iași
Hotărârea nr. 32 din 26.05.2022 cu privire la neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului în școli și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Costuleni pentru anul școlar 2022-2023
Hotărârea nr.33 din 26.05.2022 privind aprobarea derulării lucrărilor de înregistrarea sistematică, precum și a bugetului alocat
Hotărârea nr.34 din 26.05.2022 privind aprobarea contractării de servicii consultanță GDPR pentru implementarea proiectului POIM ” Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”
Hotărârea nr.35 privind contractarea de servicii în vederea întocmirii unor documentații tehnice pentru poduri și podețele ce traversează cursurile de apă de pe teritoriul comunei Costuleni în scopul obținerii actelor de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor
Hotărârea nr.36 din 26.05.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție: ”Înființare sistem de alimentare cu apă în sat Cozia, comuna Costuleni, județul Iași”
Hotărârea nr.37 din 26.05.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
HOTĂRÂREA nr. 38 din 17.06.2022 privind solicitarea către Comuna Schitu Duca a aprobării trecerii din domeniul public al comunei Schitu Duca, în domeniul public al comunei Costuleni a drumului DC 54.1 situat pe raza unității administrativ teritoriale a comunei Schitu Duca în vederea realizării obiectivului de investiție ”Modernizarea drumului DC 54.1 care face legătura între Comuna Costuleniși Comuna Schitu Duca, județul Iași”
HOTĂRÂREA nr. 39 din 17.06.2022 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei Costuleni și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică Costuleni
HOTĂRÂREA nr. 40 din 17.06.2022 privind aprobarea proiectului obiectivului de investiții ”Construire locuințe pentru tineri în comuna Costuleni, județul Iași” în vederea obținerii finanțării în cadrul planului Național de Redresare și Reziliență
HOTĂRĂREA nr. 41 din 17.06.2022 privind aprobarea înființăriipostului contractului de ASISTENT MEDICAL COMUNITAR în cadrul Compartimentului de Asistență socială
HOTĂRÂREA nr. 42 din 17.06.2022 privind aprobarea decontării din bugetul local a cheltuielilor aferente participării elevei Bungianu Teodora la Olimpiada satelor din România-etapa națională și finanțarea a doua locuri din tabăra ”Magnus Carisen” de la Muncel pentru doi copii de la Școala Gimnazială Costuleni înscriși în Proiectul ”Educație pe tabla de șah”
HOTĂRÂREA nr. 43 din 17.06.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ” Demolare Corp C1 și C2 și Construire teren cu gazon sintetic în sat Hilița, comuna Costuleni, județul Iași”
HOTĂRÂREA nr. 44 din 30.06.2022 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației clădirii Grădinița Cozia din satul Cozia, comuna Costuleni și a terenului aferent, aparținând domeniului public al comunei Costuleni, județul Iași
HOTĂRÂREA nr.45 din 30.06.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale Costuleni
Hotărârea nr.46 din 30.06.2022 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr.93/22.06.2022 a primarului comunei Costuleni
HOTĂRÂREA nr. 47 din 30.06.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul III al anului 2022
Hotărârea nr.48 din 20.07.2022 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 3800000 lei, în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor imprumuturi din Trezoreria Statului
Hotărârea nr. 49 din 20.07.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Hotărârea nr. 50 din 28.07.2022 privind transmiterea dreptului de superficie cu titlul oneros, asupra terenului în suprafață de 340 mp, aparținând domeniului privat al comunei Costuleni, situat în intravilanul satului Cozia, com.Costuleni, în T7, P A230, C. F. nr.cadastral 63175, constituit prin contractul autentificat sub nr.346/30.03.2022
Hotărârea nr.51 din 05.08.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”CNI” S.A., a amplasamentului de asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect Tip- Construire ” Sală de sport cu tribună 180 locuri din sat Costuleni, comuna Costuleni, județul Iași”
Hotărârea nr. 52 din 25.08.2022 privind includerea în domeniul privat al comunei Costuleni, județul Iași a utilajului ”Sărăriță-1 bucată” achiziționată prin instrumentarea proiectului ” DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ AL COMUNEI COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Hotărârea nr.53 din 25.08.2022 privind darea în folosință gratuită către Tribunalul Iași a unei clădiri și a terenului aferent aflate în domeniul public al comunei Costuleni
Hotărârea nr. 54 din 31.08.2022 privind aprobarea decontării din bugetul local a cheltuielilor aferente reparației microbuzului școlar
Hotărârea nr.55 din 23.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Hotărârea nr.56 din 23.09.2022 privind aprobarea Devizului general-cheltuieli neeligibile-actualizat pentru obiectivul de investiție ”Construire și dotare Cămin Cultural sat Costuleni, comuna Costuleni, județul Iași”
Hotărârea nr.57 din 29.09.2022 privind aprobarea achiziționării unui microbuz necesar pentru transportul elevilor din unitățile de învățământ de pe raza comunei Costuleni
Hotărârea nr.58 din 29.09.2022 privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren în suprafață de 340 mp, proprietate privată a comunei Costului, aferent construcției C1-magazin, situat în intravilanul satului Cozia, comuna Costuleni, județul Iași
Hotărârea nr.59 din 20.09.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul IV al anului 2022
Hotărârea nr.60 din 29.09.2022 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr. 172 din 27.09.2022 a primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr.61 din 29.09.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Costuleni nr.48 din 20.07.2022 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 3 800 000 lei, în conformitate cu preederile art.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.83/2021 pentru unele măsuri fiscal bugetare privind acordarea unuor împrumuturi din Trezoreria Statului
Hotărârea nr.62 din 29.09.2022 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 3 800 000 lei
Hotărârea nr.63 din 05.10.2022 privind clasificarea unor drumuri publice de interes local de pe raza comunei Costuleni ca drumuri vicinale de exploatație agricolă și includerea acestora în inventarul domeniului public al comunei Costuleni
Hotărârea nr.64 din 05.10.2022 privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren în suprafață de 9051 mp din domeniul privat al comunei Costuleni, situat în intravilanul satului Covasna, com.Costuleni, județul Iași
Hotărârea nr.65 din 20.10.2022 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Biroului de Poliție Locală Costuleni
Hotărârea nr.66 din 20.10.2022 privind implementarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevii din comuna Costuleniîn anul școlar 2022-2023 și aprobarea cheltuielilor aferente organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică
Hotărârea nr.67 din 20.10.2022 privind contractare de servicii de consultanță la întocmirea cererii de finanțare precum și servicii de consultanță în domeniul managementului investiției ”Îmbunătățirea dotării serviciului public de gospodărire comunală al comunei Costuleni Iași,, în cadrul programului național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Axa Leader
Hotărârea nr.68 din 20.10.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectibul de investiție ”EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Hotărârea nr.69 din 20.10.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ” EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE MENAJER ÎN COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Hotărâreanr.70 din 20.10.2022 privind implementarea proiectului ”EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE MENAJER ÎN COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI”
Hotărârea Consiliului Local nr.71/2022 pentru modificarea Art.1 din HCL Costuleni nr. 62 din 29.09.2022 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 3 800 000 lei
Hotărârea nr. 72 din 24.11.2022 privind înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân Costuleni , județul Iași și stabilirea modalității de gestiune a acestui serviciu
Hotărârea nr. 73 din 24.11.2022 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 22 000 lei necesară pentru achiziționarea de pachete cu dulciuri de Crăciun pentru elevii școlilor din comună și pentru colindătorii Primăriei comunei Costuleni
Hotărârea nr. 74 din 24.11.2022 privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 3300 lei pentru decontarea chetuielilor aferente participării la Campionatul european de Maraton Masters - 22.01.2023- Funchal, Portugalia , a d-lui Sîrbu Dumitru , campion național la categoria de vârstă
Hotărârea nr. 75 din 24.11.2022 privind rectificarea Cărții Funciare nr. 63195, în sensul radierii dreptului de proprietate al comunei Costuleni asupra construcțiilor - anexe C2, C3 și C4 situate în curtea imobilului " Blocul specialistului "
Hotărârea nr. 76 din 24.11.2022 privind implementarea proiectului "Dezvoltarea serviciului de gospodărire comunală al comunei Costuleni , județul Iași prin dotarea corespunzătoare"
Hotărârea nr. 77 din 24.11.2022 privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Anexa Hotărârii Consiliului Local Costuleni nr. 7/28.02.2019 cu privire la aprobarea și însușirea inventarului actualizat al bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Costuleni , județul Iași
Hotărârea nr. 78 din 24.11.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție "Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Costuleni , județul Iași "
Hotărârea nr. 79 din 24.11.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție " Extindere sistem de canalizare menajer în comuna Costuleni , județul Iași "
Hotărârea nr. 80 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Hotărârea nr. 81 din 8.12.2022 privind aprobarea semnării contractului de credit în valoare de 3800000 lei cu CEC Bank , în condițiile de rambursare și garantare rezultate în urma analizei efectuate
hotărârea nr. 82 din 8.12.2022 privind aprobarea proiectului de investiții cu titlul "Schimbare destinație din Grădiniță în Centru Comunitar Integrat în sat Covasna, com. Costuleni , jud. Iași"- faza Proiect Tehnic de Execuție
Hotărârea nr. 83 din 8.12.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului General pentru proiectul de investiții cu titlul "Schimbare destinație din Grădiniță în Centru Comunitar Integrat în sat Covasna, com. Costuleni, județul Iași "în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 , POR /725/8/1/Operațiunea 8.1.B: Centre comunitare integrate - faza Proiect Tehnic de Execuție
Hotărârea nr. 84 din 20.12.2022 privind indexarea și aprobarea taxelor speciale pentru anul 2023
Hotărârea nr. 85 din 20.12.2022 privind aprobarea ajustării prețului pentru apă industrială pentru întreaga arie de operare a APAVITAL SA
Hotărârea nr. 86 din 20.12.2022 privind aprobarea numărului posturilor de asistenți personali cu handicap grav pentru anul 2023
Hotărârea nr. 87 din 20.12.2022 privind aprobarea Planului de lucrări și activități ce vor fi prestate în anul 2023 de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Hotărârea nr. 88 din 20.12.2022 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr. 233 din 7.12.2022 a primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 89 din 20.12.2022 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Costuleni începând cu data de 1.01.2023
Hotărârea nr. 90 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Hotărârea nr. 91 din 20.12.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni , pentru trim. I al anului 2023

Vizualizari: 119
Data creare: 02-02-2022 09:41:07

Hotărârile Consiliului Local aferente anului 2021

Hotărâri 2021

Documente pdf
Hotărârea nr. 1 din 27.01.2021 privind organizarea rețelei școlare de învățământ din comuna Costuleni pe anul școlar 2021- 2022
Hotărârea nr. 2 din 27.01.2021 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr. 236 /21.12.2020 a primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 3 din 27.01.2021 privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 40 000 lei necesară pentruu reeditarea lucrării ”Monografia comunei Costuleni ”
Hotărârea nr. 4 din 27.01.2021 privind constatarea încetării mandatului de viceprimar al comunei Costuleni înainte de termen a domnului Dumitru Ioan , ca urmare a demisiei sale din această funcție
Hotărârea nr. 5 din 27.01.2021 privind alegerea d-lui Ezaru Daniel în funcția de viceprimar al comunei Costuleni
Hotărârea nr. 6 din 25.02.2021 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgență
Hotărârea nr. 7 din 25.02.2021 cu privire la aprobarea Planului de lucrări și activități ce vor fi prestate în anul 2021 de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Hotărârea nr. 8 din 25.02.2021 privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale Costuleni a unor bunuri imobile ( clădiri și terenurile aferente) , proprietate publică a comunei Costuleni
Hotărârea nr. 9 din 25.02.2021 privind transportul public județean de persoane prin curse regulate la nivelul comunei Costuleni, județul Iași
Hotărârea nr.10 din 25.02.2021 privind alocarea sumei de 5000 lei pentru participarea la competițiile sportive
Hotărârea nr. 11 din 25.02.2021 privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
Hotărârea nr. 12 din 25.02.2021 privind revizuirea , modificarea și actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 41
Hotărârea nr. 13 din 25.02.2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 50 din 30.07.2020 a Consiliului Local al comunei Costuleni privind modificarea și completarea inventarului domeniului privat
Hotărârea nr. 14 din 25.02.2021 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Costuleni, județul Iași
Hotărârea nr. 15 din 25.03.2021 privind inițierea procedurii de închiriere , prin licitație publică , a suprafeței de 17,0342 ha pășune comunală - proprietate publică a comunei Costuleni
Hotărârea nr. 16 din 25.03.2021 privind desemnarea consilierilor locali în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al comunei Costuleni pentru activitatea desfășurată
Hotărârea nr. 17 din 25.03.2021 privind aprobarea Acordului de partereneriat pentru dezvoltare locală între Comuna Costuleni , FONSS - Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale și Asociația Română de Literație
Hotărârea nr. 18 din 25.03.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Costuleni pentru trim. II al anului 2021
Hotărârea nr. 19 din 23.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a estimărilor pe anii 2022 -2024
Hotărârea nr. 20 din 23.04.2021 privind contractarea de servicii de proiectare DTAC și PTH pentru obiectivul de investiție ” Construire teren de sport în sat Cozia, com. Costuleni, jud. Iași”
Hotărârea nr. 21 din 23.04.2021 privind contractarea de servicii pentru obiectivul de investiție ”Construire teren de sport în sat Covasna, com. Costuleni, jud. Iași ”
Hotărârea nr. 22 din 29.04.2021 privind revizuirea Actului Constitutiv și Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărârea nr. 23 din 29.04.2021 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Comuna Costuleni și Comuna Comarna în vederea elaborării și implementării proiectului ” Construirea Rețelei Inteligente de Distribuție Gaze Naturale în Comunele Costuleni și Comarna”
Hotărârea nr. 24 din 29.04.2021 privind aprobarea implementării obiectivului de investiție:Studiu de fezabilitate ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale în Comuna Costuleni, județul Iași”
Hotărârea nr. 25 din 27.05.2021 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social de asistență comunitară Costuleni - cod serviciu social 8899CZ-PN-V
Hotărârea nr. 26 din 27.05.2021 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 38/25.02.2021 cu privire la aprobarea organigramei Primăriei comunei Costuleni și aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de aistență comunitară
Hotărârea nr. 28 din 27.05.2021 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr. 72/13.05.2021 a primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 28 din 27.05.2021 privind contractarea de servicii de culegere a datelor din teren privind situația numerelor administrative ale imobilelor /gospodăriilor aflate pe raza localităților din componența comunei Costuleni , județul Iași precum și servicii de implementare a unui sistem de evidență grafică unică a adreselor , import de date cartografice și realizare hartă electronică ( GIS ) și pregătire date pentru export RENNS și CONRENA
Hotărârea nr. 29 din 27.05.2021 privind modificarea Structurii Comunitare Consultative a comunei Costuleni
Hotărârea nr. 30 din 27.05.2021 privind aprobarea aderării Comunei Costuleni la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ” Zona Metropolitană Iași ”
Hotărârea nr. 31 din 27.05.2021 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al d-lui Ursu Andrei - Bogdan , înainte de termen , ca urmare a demisiei sale din această funcție și vacantarea locului deținut de acesta
Hotărârea nr. 32 din 24.06.2021 privind aprobarea Statutului comunei Costuleni, județul Iași
Hotărârea nr. 33 din 24.06.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2021
Hotărârea nr. 34 din 24.06.2021 cu privire la neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziția produselor aferente Programului în școli și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Costuleni pentru anul școlar 2021- 2022
Hotărârea nr. 35 din 24.06.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ”Construire teren de sport în sat Covasna, com. Costuleni, județul Iași ”
Hotărârea nr. 36 din 24.06.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru UAT Costuleni - ”Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași , în perioada 2014-2020 ”
Hotărârea nr. 37 din 24.06.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni , pentru trim. III al anului 2021
Hotărârea nr. 38 din 12.07.2021 privind implementarea proiectului ” Achiziționarea de utilaje pentru dotarea serviciilor de gospodărire comunală la nivelul comunei Costuleni, județul Iași ”
Hotărârea nr.39 din 22.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară din data de 22.07.2021
Hotărârea nr. 40 din 22.07.2021 privind includerea în domeniul privat al comunei Costuleni , jud. Iași a unui bun imobil - clădire locuințe și anexe - ” Blocul Specialistului ”
Hotărârea nr. 42 din 22.07.2021 privind aprobarea constituirii ” Asociației de Dezvoltare Intercomunitară GAZ -3”
Hotărârea nr. 43 din 22.07.2021 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din cadrul Primăriei comunei Costuleni ”Asociției de Dezvoltare Intercomunitară GAZ- 3”
Hotărârea nr. 44 din 19.08.2021 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzand măsurilor metologice , organizatorice , termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al comunei Costuleni
Hotărârea nr. 45 din 19.08.2021 pentru modificarea Art.1 (a conținutului Anexei nr. 1) și a Art. 2 la Hotărârea Consiliului Local Costuleni nr. 90 din 30.12.2020 privind aprobarea documentației tehnico- economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiții cu titlul ” Schimbare destinație Grădiniță în centru Comunitar Integrat în sat Covasna, com. Costuleni, jud. Iași” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Ope
Hotărârea nr. 46 din 19.08.2021 pentru modificarea Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local Costuleni nr. 38 din 12.07.2021 privind implementarea proiectului ”Achiziționarea de utilaje pentru dotarea serviciilor de gospodărire locală la nivelul comunei Costuleni, județul Iași ”
Hotărârea nr. 47 din 30.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Hotărârea nr. 48 din 30.08.2021 privind aprobarea proiectului de investiții cu titlul ”Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”
Hotărârea nr. 49 din 23.09.2021 privind aprobarea dezmembrării unui imobil- teren în suprafață de 9035 mp din domeniul privat al comunei Costuleni , situat în intravilanul satului Cozia, com. Costuleni, jud. Iași
Hotărârea nr. 50 din 23.09.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ” Construire teren sport în sat Cozia,com. Costuleni, jud. Iași ”
Hotărârea nr. 51 din 23.09.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Hotărârea nr. 53 din 30.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ” Modernizare drumuri de interes local în comuna Costuleni , județul Iași ” în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny
Hotărârea nr. 54 din 30.09.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Costuleni în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Costuleni pentru anul școlar 2021- 2022
Hotărârea nr. 55 din 30.09.2021 privind scăderea din evidența fiscală a unor creanțe provenite din amenzi contravenționale pentru care s-a împlinit termenul de prescriptie a dreptului de a cere executare silită
Hotărârea nr. 56 din 30.09.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni , pentru trim. IV al anului 2021
Hotărârea nr. 57 din 30.09.2021 privind aprobarea dezmembrării unui imobil - teren în suprafață de 26565mp înscris în CF nr. 60436 UAT Costuleni , proprietatea publică a comunei Costuleni
Hotărârea nr. 58 din 28.10.2021 privind astribuirea de denumiri străzilor din comunaCostuleni și a Nomenclatorului stradal al comunei Costuleni , județul Iași
Hotărârea nr. 59 din 28.10.2021 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat prin Act adițional
Hotărârea nr. 60 din 28.10.2021 privind contractarea de servicii de actualizare a documentației tehnico- economice pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Costuleni, jud. Iași ”
Hotărârea nr. 61 din 28.10.2021 privind anularea obligațiilor fiscale datorate de către debitori persoane juridice , radiați din din Registrul Comerțului și scoaterea din ervidența fiscală a societăților comerciale radiate
Hotărârea nr. 62 din 28.10.2021 privind aprobarea proiectului de de investiție ” Sistem de supraveghere video în comuna Costuleni ” și a Devizului de furnizare , instalare și punere în funcțiune a sistemului de supraveghere și video stradal în comuna Costuleni
Hotărârea nr. 63 din 28.0.2021 privind implementarea proiectului ” Dotarea Serviciului de gospodărire comunală al comunei Costuleni , jud. Iași ”
Hotărârea nr. 64 din 28.10.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Hotărârea nr. 65 din 28.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Costuleni pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu ce urmează a fi constituită în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct al Școlii Gimnaziale Costuleni
Hotărârea nr. 66 din 22.11.2021 pentru modificarea Art. 1( a conținutului Anexei nr. 1 ) și a art. 2 la HCL Costuleni nr. 45 din 19.08.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiții cu titlul ” Schimbare destinație din Grădiniță în Centru Comunitar Integrat în sat Covasna, com. Costuleni , jud. Iași ”
Hotărârea nr. 67 din 25.11.2021 privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Comuna Costuleni și d-na Toma Florentina , domiciliată în satul Cozia, comuna Costuleni, jud. Iași
Hotărârea nr.68 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr. 179/10.11.2021 a primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr.69 din 25.11.2021 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 23 500 lei necesară pentru achiziționarea de dulciuri de Crăciun pentru elevii școlilor din comună
Hotărârea nr.70 din 23.12.2021 privind indexarea și aprobarea taxelor, impozitelor locale și a taxelor speciale pe anul 2022
Hotărârea nr.71 din 32.12.2021 privind aprobarea ajustării prețului pentru apa indistrială pentru întreaga arie de operare a APAVITAL SA
Hotărârea nr.73 din 23.12.2021 privind clasificarea unor drumuri publice de interes local de pe raza comunei Costuleni ca drumuri vicinale de exploatație agricolă
Hotărârea nr.74 din 23.12.2021 privind rectificarea bugetului local conform Dispozițiilor nr.195/14.12.2021 si nr.196/15.12.2021 ale primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr.76 din 23.12.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul I al anului 2022
Hotărârea nr.72 din 23.12.2021 privind aprobarea numărului posturilor de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022
Hotărârea nr.77 din 23.12.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Vizualizari: 217
Data creare: 04-02-2021 09:35:49

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2020

2020 Hotărâri

Documente pdf
Hotărârea nr. 1 din 30.01.2020 privind stabilirea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul comunei Costuleni
Hotărârea nr. 2 din 30.01.2020 privind organizarea rețelei școlare de învățământ din comune Costuleni pe anul școlar 2020- 2021
Hotărârea nr.3 din 30.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale de execuție din cadrul Aparatului de specialitate al primarului începând cu data de 1.02.2020 și stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali
Hotărârea nr. 4 din 30.01.2020 privind aprobarea unor modificări în structura funcțiilor ca urmare a promovării în grad profesional a unor funcționari publici și contractuali și transformarea unor funcții din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni, județul Iași
Hotărârea nr. 5 din 30.01.2020 privind nominalizarea consilierilor locali în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Costuleni
Hotărârea nr. 6 din 30.01.2020 privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică a suprafeței de 80,67 ha pășune comunală - proprietate publică a comunei Costuleni
Hotărârea nr. 7 din 14.02.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni , pentru ședința extraordinară din data de 14.02.2020
Hotărârea nr. 8 din 14.02.2020 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 6 din 30.01.2020 privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică a suprafeței de 80,67 ha pășune comunală - proprietate publică a comunei Costuleni
Hotărârea nr. 9 din 27.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Costuleni pentru anul 2020 și estimările pentru anii 2021- 2023
Hotărârea nr. 10 din 27.02.2020 privind acordarea dreptului de acces către SC Orange România SA , prin reprezentant SC Electrougroup SA pe o durată de 10 ani asupra unei suprafețe subterane de 690 mp necesară instalării pe raza comunei Costuleni a unui traseu de fibră optică aparținând Orange România SA , în cadrul proiectului de interconectare a stațiilor de telefonie în sistem GSM ” Conectare site-uri BA 0682Bohotin , BA 0506 Răducăneni , BA 0012Schit
Hotărârea nr. 11 din 27.02.2020 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr.34
Hotărârea nr. 12 din 27.02.2020 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publicxe de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 35
Hotărârea nr. 13 din 27.02.2020 privind contractarea de servicii de elaborare a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare , modernizare și dotare Grădiniță în sat Costuleni, com. Costuleni, județul Iași ”
Hotărârea nr. 14 din 27.02.2020 privind acordarea de mandat special în vederea exprimării votului în AGA Arsacis referitor la completarea , modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Arsacis Iași
Hotărârea nr. 15 privind punerea la dispoziția Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014- 2020 a terenurilor aferente obiectivelor de investiții amplasate pe raza comunei Costuleni
Hotărârea nr.16 din 27.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico -economice pentru obiectivul de investiție ”Întrținere și reparații DC 54 și DC 55 , comuna Costuleni, județul Iași ”
Hotărârea nr. 17 privind propunerea de schimbare a destinației clădirii Grădinița Covasna din satul Covasna și a terenului aferent , aparținând domeniului public al comunei Costuleni , județul Iași din imobil cu destinația de unitate de invățământ în imobil cu destinația de Centru Comunitar Integrat
Hotărârea nr. 18 din 27.02.2020 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Campania Națională de Investiții ”C.N.I.”SA , a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect Pilot - ” Construire Sală de Sport cu tribună de 180 de locuri ”din comuna Costuleni , județul Iași ”
Hotărârea nr. 19 din 11.03.2020 privind închirierea prin licitație publică a spațiilor medicale din cadrul Dispensarului medical Costuleni
Hotărârea nr. 20 privind revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Costuleni
Hotărârea nr. 21 din 31.03.2020 privind aprobarea și însușirea inventarului actualizat al bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Costuleni
Hotărâerea nr. 22 din 31.03.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni
Hotărârea nr. 23 din 31.03.2020 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumelor necesare pentru prevenirea infecțiilor cu noul coronavirus precum și pentru sprijinirea persoanelor aflate în situație de necesitate pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID 19 pe perioada decretată ca stare de urgență
Hotărârea nr. 24 din 30.04.2020 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul I , anul 2020
Hotărârea nr. 25 din 30.04.2020 privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 25,50 mp situat în incinta sediului vechi al primăriei comunei Costuleni , proprietate publică a comunei Costuleni
Hotărârea nr. 26 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT comuna Costuleni în AGA ADIS Iași în vederea neaprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare , altele decât reciclabile în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași ”și împuternicirea Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului d
Hotărârea nr. 27 din 8.05.2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru ” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași în perioada 2014-2020 ” precum și a indicatorilor tehnico-economici
Hotărârea nr. 28 din 8.05.2020 privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT comuna Costuleni și a participării Consiliului Local al UAT comuna Costuleni la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași , în perioada 2014-2020
Hotărârea nr. 29 din 8.05.2020 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 106 000 lei pentru achiziționarea unui număr de 180 de tablete pentru elevii școlilor din comună
Hotărârea nr. 30 din 8.05.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2020
Hotărârea nr. 31 din 8.05.2020 privind aprobarea Raportului de evaluare și expertiză din punct de vedere tehnico-economic privind costul de înlocuire a obiectivului de investiții ”Construire clădire Școala Hilița , grup sanitar , fosă septică , împrejmuire teren”
Hotărârea nr. 32 din 28.05.2020 privind modificarea Hotărârii nr. 28/8.05.2020 a Consiliului Local al comunei Costuleni privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Comuna Costuleni la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași , în perioada 2014-2020
Hotărârea nr. 33 din 28.05.2020 privind rectificarea bugerului local de venituri și cheltuieli, anul 2020
Hotărârea nr.34 din 28.05.2020 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Comuna Costuleni în AGA Adis Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare , altele decât reciclabile în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași ” și împuternicirea Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr. 3 precum și revocarea Hotărârii n
Hotărârea nr. 35 din 28.05.2020 de aprobare a Actului Adițional nr. 37 la Contractul de delegare nr. 48/2009 ce cuprinde modificarea prețului pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită , a prețului pentru apa industrială , a tarifului pentru canalizare și a tarifului pentru epurare , pentru întreaga arie de operare
Hotărârea nr. 36 din 12.06.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli,2020
Hotărârea nr. 37 privind înființarea Serviciului de Asistență Comunitară (SAC)- cod serviciu 8899CZ-PN-V și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social înființat
Hotărârea nr. 38 din 25.06.2020 cu privire la aprobarea organigramei Primăriei comunei Costuleni
Hotărârea nr. 39 din 25.06.2020 privind acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri și anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local
Hotărârea nr.40 din 25.06.2020 privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 2000 lei în vederea decontării cheltuielilor ocazionate cu înregistrarea într-un studio de muzică , pe un CD , a unui program de colinde interpretate de Corul Licuricii format din elevi de gimnaziu din comuna Costuleni
Hotărârea nr. 41 din 25.06.2020 privind aprobarea Planului tarifar APAVITAL SA pentru perioada 2020 - 2024
Hotărârea nr. 42 din 25.06.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni pentru trimestrul III al anului 2020
Hotărârea nr. 43 din 22.07.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni , pentru ședința extraordinară din data de 22.07.2020
Hotărârea nr. 44 din 22.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico- economice pentru obiectivul de investiții ” Construire și dotare Cămin Cultural sat Costuleni, Comuna Costuleni, județul Iași ”
Hotărârea nr. 45 din 22.07.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice , Dezvoltării și Adminisrației prin Compania Națională de Investiții ” Construire și dotare Cămin Cultural sat Costuleni, com. Costuleni , județul Iași ”
Hotărârea nr. 46 din 22.07.2020 privind completarea, modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” Plaiurile Jijiei” ca urmare a aderării UAT Județul Iași la Asociație
Hotărârea nr. 47 din 30.07.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni , pentru ședința ordinară din data de 30.07.2020
Hotărârârea nr. 48 din 30.07.2020 privind completarea Contractului de delegare a agestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă nr. 48/2009 , prin Actul Adițional nr. 39
Hotărârea nr. 49 din 30.07.2020 privind acordarea dreptului de acces către Societatea RCS $RDS pe o durată de 15 ani , asupra unei suprafețe de 141 mp , identificată în T 110, P 2904/1/1( zona Homoranu) necesară în vederea amplasării unui pilon de telecomunicații în scopul extinderii și modernizării rețelei de telecomunicații RCS$RDS SA
Hotărârea nr. 50 din 30 iulie 2020 privnd modificarea și completarea inventarului domeniului privat al comunei Costuleni
Hotărârea nr. 51 din 17.08.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2020
Hotărârea nr. 52 din 27.08.2020 privind contractarea de servicii de elaborare a documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri de interes local în satele Hilița, Covasna, COzia, Costuleni, comuna Costuleni, județul Iași ”
Hotărârea nr. 53 din 27.08.2020 cu privire la neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor -cadru pentru achziția produselor aferente Programului în școli și a contractelor /acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Costuleni pentru anul școlar 2020-2021
Hotărârea nr. 54 din 27.08.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli anul 2020
Hotărârea nr.55 din 24.09.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2020
Hotărârea nr. 56 din 30.10.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni, pentru trim. IV al anului 2020
Hotărârea nr. 57 din 30.10.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Costuleni
Hotărârea nr. 58 din 30.10.2020 privind desemnarea reprezentantului comunei Costuleni și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul comunei Costuleni în Adunarea Generală a Asociaților Regionale a Serviciilor de Apă Canal - ARSACIS
Hotărârea nr. 59 din 30.10.2020 privind punerea la dispoziția Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014- 2020 a terenurilor aferente obiectivelor de investiții amplasate pe raza comunei Costuleni
Hotărârea nr. 60 din 30.10.2020 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr. 193/22.10.2020 a primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 61 din 30.10.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2020
Hotărârea nr. 62 din 30.10.2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al comunei Costuleni în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Costuleni
Hotărârea nr. 63/11.11.2020 privind aprobarea proiectului de investiții cu titlu ”Creșterea gradului de participare a elevilor din comuna Costuleni la procesul de învățare on-line în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2 prin achiziționarea de echipamente IT ”
Hotărârea nr. 64/11.11.2020 privind aprobarea proiectului de investiții cu titlul ” Consolidarea capacității unităților de învățământ preunivesitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 ”
Hotărârea nr. 65/11.11.2020 privind achiziționarea unui utilaj Cilindru Compactor
Hotărârea nr. 66/11.11.2020 privind aprobarea unor modificări în structura funcțiilor din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 67 din 11.11.2020 privind contractarea de servicii de elaborare a documentației tehnico-ecoomice pentru obiectivul de investiție ” Înființare rețea de apă în satul Cozia , comuna Costuleni”
Hotărârea nr. 68 din 26.11.2020 privind desemnarea reprezentantului legal și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul legal al UAT Comuna Costuleni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate ADIS Iași
Hotărârea nr. 69 din 26.11.2020 privind înrolarea Comunei Costuleni în Sistemul Național electronic de plată on- line a taxelor și impozitelor ”Ghișeul.ro” , utilizând cardul bancar și aprobarea modului de suportare a comisionului aferent plății cu cardul
Hotărârea nr. 70 din 26.11.2020 privind alocarea sumei necesare pentru plata indemnizatiei de instalare
Hotărârea nr. 71 din 26.11.2020 privind aprobarea actualizării Devizului general pentru obiectivul de investiție ” Modernizare drumuri locale în comuna Costuleni, județul Iași ”
Hotărârea nr. 72 din 26.11.2020 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 12 000 lei pentru achiziționarea de dulciuri pentru elevii școlilor din comună
Hotărârea nr. 73 din 26.11.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, anul 2020
Hotărârea nr. 74 din 26.11.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 63 din 11.11.2020 a Consiliului Local al comunei Costuleni privind aprobarea proiectului de investiții cu titlu ”Creșterea gradului de participare a elevilor din comuna Costuleni la procesul de învățare on-line în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV-2 prin achiziționarea de echipamente IT
Hotărârea nr. 75 din 26.11.2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 64 din 11.11.2020 a Consiliului Local al comunei Costuleni privind aprobarea proiectului de investiții cu titlul ” Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2
Hotărârea nr.76 din 15.12.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2020
Hotărârea nr. 77 din 17.12.2020 privind alegerea comisiei de validare și de numărare a voturilor
Hotărârea nr. 78 din 17.12.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 79din 17.12.2020 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2021
Hotărârea nr. 80 din 17.12.2020 pentru aprobarea numărului posturilor de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2021
Hotărârea nr. 81 din 17.12.2020 privind inventarierea anuală a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Costuleni , respectiv stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere
Hotărârea nr. 82 din 17.12.2020 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2020-2021
Hotărârea nr. 83 din 17.12.2020 privind contractarea de servicii de proiectare DALI , DTAC, PTH și actualizarea Studiului GEO, expertiză tehnică, ridicare TOPO, pentru obiectivul de investiție ” Schimbare destinație Grădiniță Covasna în Centru Comunitar Integrat în sat Covasna, comuna Costuleni ”
Hotărârea nr. 84 din 17.12.2020 privind contractarea de servicii de consultanță pentru întocmirea cererii de finanțare și a anexeor aferente obiectivului de investiție ”Centru Comunitar Integrat ” în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 , Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate socială - Măsura 8.1b - Centre comunitare integrate
Hotărârea nr. 85 din 17.12.2020 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 , prin Actul Adițional nr. 40
Hotărârea nr. 86 din 17.12.2020 privind revizuirea și consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 , prin Act Adițional nr.41
Hotărârea nr. 87 din 17.12.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni pentru trim. I al anului 2021
Hotărârea nr. 88 din 30.12.2020 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Costuleni, județul Iași , pentru perioada 2021-2027
Hotărârea nr. 89 din 30.12.2020 privind aprobarea proiectului de investiții cu titlul ” Schimbare de destinație din Grădiniță în Centru Comunitar Integrat în sat Covasna, com. Costuleni, jud. Iași
Hotărârea nr. 90 din 30.12.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiții cu titlul ” Schimbare destinație din Grădiniță în Centru Comunitar Integrat în sat Covasna, com. Costuleni, jud. Iași

Vizualizari: 517
Data creare: 19-02-2020 10:39:32

Hotărâri 2019

Hotărâri 2019

Documente pdf
Hotărârea nr. 1 din 31.01.2019 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 , prin Actul Adițional nr.29
Hotărârea nr.2 din 31.01.2019 privind organizarea rețelei școlare de învățământ din comuna Costuleni pe anul școlar 2019-2020
Hotărârea nr. 3 din 31.01.2019 privind punerea la dispoziția DGASPC Iași , cu titlu gratuit a unor parcele de teren pentru construcția unor case de tip locuințe protejate pentru tinerii cu dizabilități din sistemul de protecție și a unei clădiri în comuna Costuleni în vederea înființării unui centru de zi
Hotărârea nr. 4 din 28.02.2019 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018
Hotărârea nr.5 din 28.02.2019 privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a suprafeţei de 10 ha - pășune comunală - proprietate publică a comunei Costuleni
Hotărârea nr. 6 din 28.02.2019 privind completarea domeniului public al comunei Costuleni , judeţul Iași cu imobilul Grădiniţă în sat Cozia, com. Costuleni, jud. Iași
Hotărârea nr. 7 din 28.02.2019 cu privire la aprobarae și însușirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Costuleni, judeţul Iași
Hotărârea nr. 8 din 28.02.2019 privind aprobarea și însușirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Costuleni
Hotărârea nr. 9 din 28.02.2019 privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare" al comunei Costuleni d-lui Nechita Vasile , veteran de război, ajuns la vârsta centenarului
Hotărârea nr. 10 din 28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi conform OUG nr. 114/2018 și de asigurare a cofinanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţie " Modernizare drumuri locale în comuna Costuleni "
Hotărârea nr. 11 din 28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi conform OUG nr.114/2018 și de asigurare a cofinanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare , modernizare , extindere și dotare Scoală în sat Cozia, com. Costuleni, jud. Iași "
Hotărârea nr.12 din 28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi conform OUG nr.114/2018 și de asigurare a cofinanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare , modernizare și dotare Scoala Gimnazială Covasna, sat Covasna, com. Costuleni, jud. Iași "
Hotărârea nr. 13 din 28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualiyaţi conform OUG nr.114/2018 și de asigurare a cofinanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţie " Reabilitare Scoala Gimnazială Costuleni, jud. Iași "
Hotărârea nr. 14 din 28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi conform OUG nr. 114/2018 și de asigurare a cofinanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar medical sat Costuleni, com. Costuleni, jud. Iași "
Hotărârea nr. 15 din 28.02.2019 cu privire la asumarea responsabilităţii organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului în școli și a contractelor /acordurilor -cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Costuleni pentru anul școlar 2018-2019
Hotărârea nr. 16 din 28.03.2019 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 , prin Actul Adițional nr. 29
Hotărârea nr. 17 din 28.03.2019 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la revocarea Hotărârilor AGA ARSACIS nr. 19/14.06.2018 și nr. 20/14.06.2018
Hotărârea nr. 18 in 28.03.2019 privind avizarea modificării Regulamentului APAVITAL al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimenatre cu apă și de canalizare nr. 48/2009 precum și acordarea mandatulșui special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS
Hotărârea nr. 19 din 28.03.2019 privind aprobarea toaletării și tăierii arborilor cu vaârsta biologic depășită care prezintă pericol de rupere sau prăbușire , aflați pe aliniamentul drumurilor comunale și sătești , domeniu public al comunei Costuleni , județul Iași
Hotărârea nr. 20 din 28.03.2019 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni pentru trimestrul II al anului 2019
Hotărârea nr. 21 din 25.04.2019 privind aprobarea încheierii contractului de depozitare a deșeurilor menajere similare la Depozitul Țuțora
Hotărârea nr. 22 din 25.04.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și executarea lucrării "Reabilitarea și modernizare Grădiniță în sat Covasna, com. Costuleni"
Hotărârea nr. 23 privind contractarea de servicii de elaborare a documentației tehnico-economice și executarea lucrării "Înființare rețea de distribuție a gazelor naturale "
Hotărârea nr. 24 din 25.04.2019 privind contractarea de servicii de elaborare a documentației tehnico-economice și executarea lucrării "Reabilitare, modernizare și dotare Sală de sport din cadrul Școlii Gimnaziale Covasna , com. Costuleni "
Hotărârea nr. 25 din 25.04.2019 privind contractarea de servicii de elaborare a documentației tehnico- economice pentru investiția " Modernizare drumuri de interes local în comuna Costuleni, jud. Iași "
Hotărârea nr. 26 din 25.04. 2019 privind contractarea de sevicii de elaborare a documentației tehnico-economice pentru investiția "Lucrări pentru creșterea siguranței cetățenilor și prevenirea criminalității în raza de acțiune a comunei Costuleni "
Hotărârea nr.27 din 25.04.2019 privind stabilirea componenței, organizarea , coordonarea și sprijinirea activității mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Costuleni
Hotărârea nr. 28 din 25.04.2019 cu privire la neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor cadru pentru achiziția prodduselor aferente Programului în școli și a contractelor /acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Costuleni pentru anul școlar 2019 - 2020
Hotărârea nr. 29 din 25.04.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020 - 2022
Hotărârea nr. 30 din 22.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție "Modernizare drumuri locale în comuna Costuleni , județul Iași "
Hotărârea nr. 31 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ca urmare a aplicării OUG 79/2017 pentru modificare și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție " Modernizare drumuri locale în comuna Costuleni , județul Iași "
Hotărârea nr. 32 din 22.05.2019 pentru modificarea Hotărârii nr. 43/10. 08.2018 a Consiliului Local Costuleni privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție "Reabilitare , modernizare și dotare Dispensar medical în sat Costuleni, com. Costuleni, jud. Iași "
Hotărârea nr.33 din 29.05.2019 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul I, anul 2019
Hotărârea nr. 34 din 29.05.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consililui Local al comunei Costuleni
Hotărârea nr. 35 din 29.05.2019 cu privire la acordul Consiliului Local al comunei Costuleni pentru execuția, pe domeniul public al comunei Costuleni a lucrării "Schimbare și îndreptare stâlpi rețea electrică aeriană pe UAT Costuleni "
Hotărârea nr. 36 din 29.05.2019 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 31
Hotărârea nr. 37 din 29.05.2019 privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 5000 lei în vederea achiziționării de cărți necesare pentru acordarea premiilor școlare la sfârșitul anului școlar 2018-2019
Hotărârea nr. 38 din 29.05.2019 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr. 111/27.05.2019 a primarului comunei Costuleni și actualizarea listei dse investiții pentru anul 2019
Hotărârea nr. 39 din 26.06.2019 privind acordarea "Diplomei de fidelitate"și plata unui premiu în valoare de 500 lei familiilor din comuna Costuleni care aniversează 50 de ani de la căsătorie
Hotărârea nr. 40 din 26.06.2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Costuleni a terenului de sport , în suprafață de 7200 mp
Hotărârea nr. 41 din 26.06.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru trim. III al anului 2019
Hotărârea nr. 42 din 26.06.2019 privind aprobarea implementării proiectului "Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale "Cod SMIS 2014+122607
Hotărârea nr. 43 din 26.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după modificarea soluțiilor de natură tehnică în conformitate cu prevederile Normativului AND 605/2016 și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții "Modernizare drumuri locale în comuna Costuleni"
Hotărârea nr. 44 din 30.07.2019 privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea și înfrumusețarea comunei Costuleni
Hotărârea nr. 45/30.07.2019 privind modificarea HCL nr. 40/2019 privind trecerea din domeniul în domeniul privat al comunei Costulenbi a terenului de sport , în suprafață de 7200 mp
Hotărârea nr. 46 din 30.07.2019 privind contractarea de servicii de actualizare a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție "Reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural în satul Costuleni , jud.Iași "
Hotărârea nr. 47 din 30.07.2019 privind contractarea de servicii de elaborare a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție "Reabilitare , modernizare și dotare Cămin Cultural în satul Costuleni, com. Costuleni, jud. Iași "
Hotărârea nr. 48 din 30.07.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate - Proiect tehnic- faza DALI - Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiție "Modernizare drumuri de interes local în comuna Costuleni, județul Iași "
Hotărârea nr. 50 din 30.07.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2019
Hotărârea nr. 51 din 28.08.2019 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim. II, anul 2019
Hotărârea nr. 52 din 28.08.2019 privind aprobarea înființării Poliției locale a comunei Costuleni ca un compartiment funcțional fără personalitate juridică în cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 53 din 28.08.2019 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr. 184/6.08.2019 a primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 54 din 28.08.2019 privind aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.12.2018 datorate bugetului local
Hotărârea nr. 59 din 28.08.2019 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT comuna Costuleni în AGA ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport al deșeurilor menajere și similare , aprobarea modificării tarifului de colectare și tratare a deșeurilor din construcții și demolări și aprobării tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului "Sistem de Management Integrat al deșeurilor din județul Ia
Hotărârea nr. 56 din 28.08.2019 privind aprobarea actualizării, modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărârea nr. 57 din 28.08.2019 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA Arsacis referitor la actualizarea, modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași ARSACIS
Hotărârea nr. 58 din 28.08.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2019
Hotărârea nr. 59 din 28.08.2019 privind aprobarea deschiderii unui cont curent în lei, la BRD -Groupe Societe Generale și desemnarea persoanelor autorizate să efectueze operațiuni pe cont
Hotărârea nr. 60 din 28.08.2019 privind aprobarea desființării Căminului Cultural din sat Costuleni și contractarea de servicii de elaborare a documentației tehnice pentru autorizarea demolării clădirii
Hotărârea nr. 61 din 28.08.2019 privind contracatarea de servicii de elaborare a documnetației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție "Construire și dotare Cămin Cultural în sat Costuleni , com. Costuleni , județul Iași "
Hotărârea nr. 62 din 16.09.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2019
Hotărârea nr. 63 din 16.09.2019 privind achiziționarea unui autobuz pentru transportul elevilor la unitățile de învățământ din comună
Hotărârea nr. 64 din 26.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Introducere teren în intravilan cu destinația de construire pensiune-servicii de alimentație publică "
Hotărârea nr. 65 din 26.09.2019 privind aprobarea Raportului de evcaluare a patrimoniului comunei Costuleni- anul 2019
Hotărârea nr. 66 din 31.10.2019 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim. III al anului 2019
Hotărârea nr. 67 din 31.10.2019 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr. 231/27.09.2019 a primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 68 din 31.10.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2019
Hotărârea nr. 69 din 31.10.2019 privind stabilirea taxelor speciale pentru persoanele fizice și juridice care solicită folosirea unor utilaje care aparțin domeniului privat al comunei Costuleni
Hotărârea nr. 70 din 31.10.2019 privind acordarea de compensații bănești pentru voluntarii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Costuleni, participanți la intervenții
Hotărârea nr. 71 din 31.10.2019 privind mofificarea componenței Structurii Comunitare Consultative a comunei Costuleni
Hotărârea nr. 72 din 31.10.2019 cu privire la aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal ale Primăriei comunei Costuleni
Hotărârea nr. 73 din 31.10.2019 privind acordarea către SC RCS &RDS a dreptului de acces pe o durată de 15 ani asupra unei suprafețe de 13929 mp/ml din terenul aflat în proprietatea publică/privată a comunei Costuleni în vederea instalării, întreținerii , înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora
Hotărârea nr. 74 din 31.10.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție "Reabilitare și modernizare Grădiniță în sat Covasna, com. Costuleni, jud. Iași"
Hotărârea nr. 75 din 13.11.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2019
Hotărârea nr. 76 din 13.11.2019 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Costuleni, în conformitate cuOrdinul MAI nr. 75/2019
Hotărârea nr. 77 din 13.11.2019 pentru asigurarea suportului IT în vederea organizării Monitorului Oficial Local în format electronic
Hotărârea nr. 78 din 13.11.2019 privind contractarea de servicii de întocmire a raportului de evaluare a imobilului - teren cu construcții situat în satul Covasna, com.Costuleni jud. Iași în vederea cumpărării
Hotărârea nr. 79 din 28.11.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2019
Hotărârea nr. 80 din 28.11.2019 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumelor necesare pentru acordarea de pachete cu dulciuri de Crăciun pentru elevii școlilor din comună și pentru grupurile de colindători
Hotărârea nr. 81 din 28.11.2019 privind aprobarea cumpărării de către comuna Costuleni a imobilului teren- construcții , în suprafață de 4602 mp , situat în localitatea Covasna, com. Costuleni, jud. Iași ( nr. cadastral 60338, înscris în CF nr. 60338/Costuleni), proprietatea d-nei Onofrei Iuliana-Elena
Hotărârea nr. 82 din 28.11.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție "Reparații curente sala de sport din cadrul Școlii Covasna, comunaCostuleni, județul Iași "
Hotărârea nr. 83 din 13.12.2019 privind rectificare bugetului local de venituri și cheltuieli , anul 2019
Hotărârea nr. 84 din 13.12.2019 privind contractarea de servicii de evaluare și expertiză din punct de vedere tehnico-economic privind costul de înlocuire a obiectivului de investiții "Consolidare și utilități Școala Hilița , comuna Costuleni, județul Iași și alocarea din bugetul local a sumelor necesare
Hotărârea nr. 85 din 19.12.2019 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2020
Hotărârea nr. 86 din 19.12.2019 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice și non casnice în comuna Costuleni, începând cu data de 1.01.2020
Hotărârea nr. 87 din 19.12.2019 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 33
Hotărârea nr. 88 din 19.12.2019 privind aprobarea numărului posturilor de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020
Hotărârea nr. 89 din 19.12.2019 cu privire la aprobarea Planului de lucrări și activități ce vor fi prestate în anul 2020
Hotărârea nr. 90 din 19.12.2019 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni, pentru trim. I al anului 2020
Poces verbal al ședinței ordinare din data de 28.11.2019
Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 13.12.2019
Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 19.12.2019

Vizualizari: 505
Data creare: 15-02-2019 12:24:27

Hotărâri ale Consiliul Local aferente anului 2018

Hotărâri ale Consiliul Local aferente anului 2018

Documente pdf
Hotărârea nr.1 din 8.01.2018 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2017 în sumă de 231.498, 54 lei
Hotararea nr. 2 din 25.01.2018 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017
Hotărârea nr. 3 din 25.01.2018 privind organizarea reţelei școlare de învăţământ din comuna Costuleni pe anul școlar 2018-2019
Hotărârea nr. 4 din 25.01.2018 privind acordarea de stimulente elevilor care au obţinut rezultate foarte bune la învăţătură și la evaluarea naţională și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea lor
Hotărârea nr. 5 din 25.01.2018 privind aprobarea formei acualizate a Regulamentului de salubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Judeţul Iași
Hotărârea nr. 6 din 25.01.2018 privind stabilirea indemnizaţiei de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de ședinţe
Hotărârea nr. 7 din 25.01.2018 privind mandatarea d-lui Dodan Mirică , primar al comunei Costuleni , ca evaluator performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Costuleni pentru perioada 1.01.-31.12.2017
Hotărârea nr. 8 din 15.02.2018 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și a estimărilor pentru anul 2019-2021
Hotărârea nr. 9 din 22.02.2018 privind aprobarea documentaţiei de atribuire privind delegarea celor două contracte de concesiune privind activităţile de colectare și transport a deșeurilor municipale în judeţul Iași și operare a staţiilor de transfer și a instalaţiilor de tratare a deșeurilor municipale în judeţul Iași
Hotărârea nr. 10 din 16.03.2018 privind contractarea de servicii de organizare a procedurilor de achiziţie în vederea implementării contractului de finanţare pentru proiectul " Achiziţionarea unui autogreder pentru creșterea accesibilităţii drumurilor din comuna Costuleni "
Hotărârea nr. 11 din 29.03.2018 cu privire la aprobarea și însușirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Costuleni, judeţul Iași
Hotărârea nr. 12 din 29.03.2018 privind aprobarea și însușirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei
Hotărârea nr. 13 din 29.03.2018 referitoare la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adiţional nr. 23
Hotărârea nr. 14 din 29.03.2018 referitoare la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 , prin Actul Adiţional nr. 24
Hotărârea nr. 15 din 29.03.2018 privind alocarea sumei de 10 000 lei din bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Costuleni pentru a sărbători și cinsti veteranii de război din comună cu ocazia celebrării Centenarului Marii Uniri în cadrul acţiunii "Eroii sunt printre noi"
Hotărârea nr. 16 din 29.03.2018 privind aprobarea scoaterii din evidenţa contabilă a debitelor ce decurg din încheierea contractelor de concesiune pășune comunală în anul 2010
Hotărârea nr.17 din 29.03.2018 privind aprobarea lucrărilor de demolare a imobilelor " Clădire anexă fost CAP Cozia- Poștă și " Clădire anexă fost CAP Cozia-Dispensar uman " situate în satul Cozia, com. Costuleni , jud. Iași
Hotărârea nr. 18 din 29.03.2018 privind alegerea președintelui de ședinţă al Consiliului Local Costuleni , pentru trimestrul II al anului 2018
Hotărârea nr. 19 din 26.04.2018 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul I , anul 2018
Hotărârea nr. 20 din 26.04.2018 privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a unor terenuri -pășune comunală - proprietate publică a comunei Costuleni
Hotărârea nr. 21 din 26.04.2018 referitoare la modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare , precum și de modificare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adiâional nr. 25
Hotărârea nr. 22 din 26.04.2018 privind stabilirea Zilelor comunei Costuleni
Hotărârea nr.23 din 9.05.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim. II, anul 2018
Hotărârea nr. 24 din 31.05.2018 privind aprobarea Acordului de Înfrăţire între comuna Costuleni , judeţul Iași din România și satul Cușmirca, raionul Şoldănești din Republica Moldova
Hotărârea nr. 25 din 31.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Costuleni, judeţul Iași
Hotărârea nr. 26 din 31.05.2018 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a com. Bozieni -Jud. Neamţ la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași- ARSACIS și aprobarea Actelor Adiţionale nr. 21 și nr. 22 la Actul Constitutiv , respectiv Statutul Arsacis
Hotărârea nr. 27 din 31.05.2018 referitoare la completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 , prin Actul Adiţional nr. 26
Hotărârea nr. 28 din 31.05.2018 privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 5000 lei în vederea achiziţionării de cărţi necesare pentru acordarea premiilor școlare la sfârșitul anului școlar 2017-2018
Hotărârea nr. 29 din 31.05.2018 privind aprobarea unor modificări în structura funcţiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni, jud. Iași
Hotărârea nr. 30 din 31.05.2018 privind aprobarea documnetaţiei tehnico -economice a investiţiei " Amenajare drumuri comunale și sătești în comuna Costuleni prin executarea de straturi suport de drum din materiale pietroase "
Hotărârea nr. 31 din 31.05.2018 privind introducerea terenului arabil situat în extravilanul localităţii Costuleni în suprafaţă de 3,6 ha situat în T 64, P 1497/1 înregistrat cadastral sub nr. 60913 în Planul Urbanistic General, beneficiar SC Sofia Consulting Group SRL
Hotărârea nr. 32 din 28.06.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, anul 2018
Hotărârea nr. 33 din 28.06.2018 privind înscrierea în inventarul domeniului public al comunei Costuleni , jud. Iași a drumului de exploataţie DE 5349
Hotărârea nr. 34 din 28.06.2018 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziţiei nr. 173//12.06.2018 a primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 35 din 28.06.2018 privind alegerea președintelui de ședinţă al Consiliului Local Costuleni pentru trim. III al anului 2018
Hotărârea nr. 36 din 26.07.2018 privind aprobarea excecuţiei bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim. II al anului 2018
Hotărârea nr.37 din 26.07.2018 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcţionare a Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 38 din 26.07.2018 referitoare la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 , prin Actul Adiţional nr. 28
Hotărârea nr. 39 din 26.07.2018 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a com. Poienari -jud. Neamţ , la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și aprobarea Actelor Adiţionale nr. 23 și nr. 24 la Actul Constutiv , respectiv Statutul Arsacis
Hotărârea nr. 40 din 26.07.2018 pentru completarea Hotărârii nr. 31/31.05.2018 a Consiliului Local Costuleni privind introducerea terenului arabil situat în extravilanul localităţii Costuleni în suprafaţă de 3,6 ha situat în T 64, P 1497/1 înregistrat cadastral sub nr. 60913 în Planul Urbanistic General- beneficiar SC Sofia Consulting Group SRL
Hotărârea nr. 41 din 26.07.2018 privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 20 000 lei în vederea decontării cheltuielilor ocazionate de organizarea unei tabere pentru elevii cu rezultate bune la învăţătură
Hotărârea nr. 42 din 10.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție Reabilitare, modernizare , extindere și dotare Școală în sat Cozia, com. Costuleni, jud. Iași
Hotărârea nr. 43 din 10.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție Reabilitare , modernizare și dotare Dispensar medical sat Costuleni, comuna Costuleni, jud. Iași
Hotărârea nr. 44 din 10.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție Reabilitare Scoala Gimnaziala Costuleni, județul Iași
Hotărârea nr. 45 din 10.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție Reabilitare, modernizare și dotare Scoala Gimnazială Covasna, sat Covasna, comuna Costuleni, jud. Iași
Hotărârea nr. 46 din 10.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție Modernizare, extindere și dotare Grădinița în sat Cozia, comuna Costuleni, jud. Iași
Hotărârea nr. 47 din 23.08.2018 privind aprobarea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară - Plaiurile Jijiei
Hotărârea nr. 48 din 23.08.2018 privind alocarea unui spațiu în incinta vechiului sediu al Primăriei comunei Costuleni pentru depozitarea obiectelor vechi , tradiționale aparținând celor patru sate în scopul înființării unui muzeu
Hotărârea nr. 49 din 23.08.2018 privind alocarea din bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Costuleni a sumei de 10 000 lei pentru acoperirea cheltuielilor cu semnarea Acorduui de Înfrățire între comuna Costuleni , jud. Iași și satul Cușmirca , Republica Moldova
Hotărârea nr. 50/27.09.2018 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr. 254/6.09.2018 a primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 51 din 27.09.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018
Hotărârea nr. 52 din 27.09.2018 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni pentru trimestrul IV al anului 2018
Hotărârea nr. 53 din 27.09.2018 privind alocarea sumei de 2500 lei Clubului Sportiv Forza Junior Costuleni în vederea participării comunei Costuleni în competiția fotbalistică națională dedicată jucătorilor cu vârsta maximă de 13 ani din mediul rural - "Cupa Satelor "
Hotărârea nr. 54 din 25.10.2018 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul al III-lea, anul 2018
Hotărârea nr. 55 din 25.10.2018 privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Costuleni , județul Iași cu utilajul " Autogreder YTO PY 165 C-2 (motor 6BTA5.9 -C125 )- 1 bucată" achiziționat prin instrumentarea proiectului "Achiziționarea unui autogreder pentru creșterea accesibilității drumurilor din comuna Costuleni "
Hotărârea nr. 56 din 25.10.2018 privind aprobarea Statului și a Actului Adițional al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară -"Plaiurile Jijiei "
Hotărârea nr. 57 din 9.11.2018 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr. 293/26.10.2018 a primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 58 din 9.11.2018 privind aprobarea unor modificării în statul de funcții al Aparatului de specialitat al primarului comunei Costuleni , jud. Iași
Hotărârea nr. 59 din 9.11.2018 privind aprobarea proiectului de buget pentru anul 2019 și a estimărilo pentru anii 2020-2022
Hotărârea nr. 60 din 29.11.2018 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor administrate și finanțate din bugetul comunei Costuleni
Hotărârea nr. 61 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale transformate prin HCL nr. 58/9.11.2018 privind aprobarea unor modificări în statul de funcții al Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 62 din 29.11.2018 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA Arsacis referitor la cererea de aderare a com. Ion Creangă , jud. Neamț la ARSACIS Iași și aprobarea Actelor adiționale nr. 25 și 26 la Actul Constitutiv respectiv Statutul ARSACIS
Hotărârea nr. 63 din 29.11.2018 cu privire la darea în folosință gratuită a unui spațiu din cadrul Primăriei com. Costuleni Asociației " Clubul Sportiv Forza Junior "
Hotărârea nr. 64 din 29.11.2018 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr. 312/21.11.2018
Hotărârea nr. 65 din 29.11.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
Hotărârea nr. 66 din 29.11.2018 privind revocarea HCL nr. 55/25.10.2018 privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Costuleni , jud. Iași cu utilajul "Autogreder YTO PY 165 C-2 (motor 6 BTA 5.9 - C 125 25) -1 bucată"achiziționat prin instrumentarea proiectului "Achiziționarea unui autogreder pentru creșterea accesibilității drumurilor din comuna Costuleni " "
Hotărârea nr. 67 din 29.11.2018 privind completarea inventarului domeniului public al comunei Costuleni , județul Iași cu utilajul "Autogreder YTO PY 165 C-2 (motor 6 BTA 5.9- C 125 ) 1 bucată achiziționat prin instrumentarea "Achiziționarea unui autogreder pentru creșterea accesibilității drumurilor din comuna Cosstuleni "
Hotărârea nr. 68 din 20.12.2018 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2019
Hotărțrea nr. 69 din 20.12.2018 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a com. Stănița , jud. Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 27 și 28 la Actul Constitutiv , respectiv Statutul ARSACIS
Hotărârea nr. 70 din 20.12.2018 privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice și non casnice în comuna Costuleni
Hotărârea nr. 71 din 20.12.2018 privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al comunei Costuleni
Hotărârea nr. 72 din 20.12.2018 privind aprobarea numărului posturilor de asistenți personali ai persoanei cu handicap pentru anul 2019
Hotărârea nr. 73 cu privire la aprobarea Planului de lucrări și activități ce vor fi prestate în anul 2019 de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 pivind venitul minim garantat
Hotărârea nr. 74 din 20.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publiciși ale personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Costuleni începând cu data de 1.01.2019
Hotărârea nr. 75 din 20.12.2018 privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de ședințe
Hotărârea nr. 76 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Costuleni pentru trimestrul I al anului 2019
Hotărârea nr. 77 din 20.12.2018 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziției nr. 331/17.12.2018 a primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 13 privind contractarea de servicii de elaborare a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare , modernizare și dotare Grădinița în sat Costuleni, com. Costuleni, județul Iași ”
Hotărârea nr. 14 din 27.02.2020 privind acordarea de mandat special în vederea exprimării votului în AGA Arsacis referitor la completarea , modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Arsacis Iași
Hotărârea nr. 15 din 27.02.2020 privind punerea la dispoziția Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014-2020 a terenurilor aferente obiectivelor
Hotărârea nr. 24 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul I , anul 2020
Hotărârea nr. 24 din 30.04.2020 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul I , anul 2020

Vizualizari: 632
Data creare: 19-02-2018 14:25:24

2017 Hotărâri ale Consiliului Local

2017 Hotărâri ale Consiliului Local

Documente pdf
HCL nr.01 din 26.01.2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ciausu Gheorghe in cadrul Consiliului Local al Comunei Costuleni
HCL nr.02 din 26.01.2017 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim.al IV-lea, anul 2016
HCL nr.03 din 26.01.2017 privind revocarea HCL nr.30 din 29.09.2016 privind delegarea serviciului de salubrizare al comunei Costuleni catre SC Edil Industry SRL
HCL nr.04 din 26.01.2017 cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal ale Aparatului de specialitate al Primarului comunei Costuleni
HCL nr.05 din 26.01.2017privind desemnarea primarului ca reprezentat al comunei Costuleni in vederea semnarii declaratiei autentice notariale cu privire la rectificarea cartii funciare nr.60564
HCL nr.06 din 26.01.2017 privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare al comunei Costuleni
HCL nr.07 din 26.01.2017 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului "Bloc 8 apartamente" situat in satul Costuleni, com.Costuleni, jud.Iasi
HCL nr.08 din 26.01.2017privind propunerea d-lui Dodan Mirica primar al comunei Costuleni pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Costuleni perioada 01.07-31.12.2016
HCL nr.09 din 26.01.2017 cu privire la aprobarea si insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costuleni, jud.Iasi
HCL nr.10 din 26.01.2017 privind aprobarea si insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Costuleni jud.Iasi
HCL nr.11 din 26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI"
HCL nr.12 din 07.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa modificarea cotei TVA si de asigurare a cofinantarii de la bugetul local pentru investitia "Modernizare drumuri locale in comuna Costuleni, judetul Iasi&
HCL nr.13 din 23.02.2017 privind organizarea retelei scolare de invatamant din comuna Costuleni pe anul scolar 2017-2018
HCL nr.14 din 23.02.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr.15 la Actul Constitutiv si a Actului Aditional nr.16 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS
HCL nr.15 din 23.02.2017privind aprobarea Actului Aditional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009
HCL nr.16 din 23.02.2017 privind initierea procedurii de inchiriere prin licitatie publica a suprafetei de 204,53 ha pasune comunala proprietate publica a comunei Costuleni
HCL nr.17 din 23.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru investitia "Reabilitare, modernizare si dotare Dispensar medical in sat Costuleni, comuna Costuleni, judetul Iasi&qu
HCL nr.18 din 23.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru investitia "Reabilitare Scoala Generala Covasna, sat Covasna, comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.19 din 23.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru investitia "Reabilitare Scoala Generala I-VIII Costuleni, judetul Iasi"
Nota de fundamentare 21.03.2017 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017
HCL nr.25 din 30.03.2017 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 si a estimarilor pentru anii 2018-2020
HCL nr.26 din 30.03.2017 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre SC DELGAZ GRID S.A. asupra unui teren in suprafata de 2 mp din domeniul public al comunei Costuleni
HCL nr.27 din 30.03.2017 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre SC DELGAZ GRID S.A. asupra unui teren in suprafata de 1 mp din domeniul public al comunei Costuleni
HCL nr.28 din 30.03.2017 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Onofrei Constantin-Florin
HCL nr.29 din 30.03.2017 privind aprobarea realizarii unui canal de coasta in lungime de 800 m in partea de vest a imobilelor, proprietatea numitilor Pascaru Gheorghe, Teslaru Ion si Sbirnea Ion
HCL nr.30 din 30.03.2017 cu privire la darea in folosinta gratuita a unui spatiu din cadrul Dispensarului uman Costuleni catre Asociatia Pro Comunitate Costuleni
HCL nr.31 din 30.03.2017 privind contractarea de servicii de deratizare, dezinfectie si dezinsectie pentu spatiile interioare si exterioare ce apartin domeniului public si privat al comunei Costuleni
HCL nr.32 din 30.03.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr.19 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009
HCL nr.33 din 30.03.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costuleni, pentru trimestrul II al anului 2017
HCL nr.34 din 27.04.2017 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Moisi Clara in cadrul Consiliului Local al Comunei Costuleni
HCL nr.35 din 27.04.2017 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim.I, anul 2017
HCL nr.36 din 27.04.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017
HCL nr.37 din 27.04.2017 privind contractarea de servicii de inginerie si proiectare pentru realizare documentatii pentru obtinere avize, proiect tehnic, detalii de executie si asistenta tehnica privind investitia "Finalizarea lucrarii schimbare destinatie din bloc locuinte in sediu primarie, racord la utilitati in sat Costuleni, com. Costuleni, jud. Iasi"
HCL nr.38 din 27.04.2017 privind modificarea HCL nr.13/21.07.2016 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2017
HCL nr.39 din 27.04.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului "INTRETINERE DRUMURI LOCALE IN COMUNA COSTULENI JUD.IASI"
HCL nr.40 din 27.04.2017 pentru modificarea Hotararii nr.32/30.10.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Comunei Costuleni, aprobat prin HCL Costuleni nr.12/15.03.2002
HCL nr.41 din 26.05.2017 privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 5000 lei in vederea achizitionarii de carti necesare pentru acordarea premiilor scolare la sfarsitul anului scolar 2016-2017
HCL nr.42 din 26.05.2017 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 3,6 ha situat in extravilanul comunei Costuleni
HCL nr.43 din 26.05.2017 pentru completarea pozitiilor nr.42 si 43 din Anexa privind bunurile care apartin domeniului privat al comunei Costuleni, judetul Iasi aprobat prin HCL nr.10/2017
HCL nr.44 din 26.05.2017 privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din comuna Costuleni
HCL nr.45 din 26.05.2017 privind inchiriere prin licitatie publica a suprafetei de 13,20 ha pasune comunala proprietate publica a comunei Costuleni
HCL nr.46 din 26.05.2017 privind achizitionarea lucrarii "Monografia comunei Costuleni"
HCL nr.47 din 26.05.2017 privind organizarea "Sarbatorii Teiului" in satul Covasna, com. Costuleni, jud. Iasi
HCL nr.48 din 16.06.2017 privind numirea reprezentantului legal al comunei Costuleni in cadrul proiectului de investitii "DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPOSARIRE COMUNALA IN COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI"
HCL nr.49 din 16.06.2017 privind contractarea de servicii in vederea elaborarii analizei de risc la securitatea fizica pentru obiectivele din comuna Costuleni
HCL nr.50 din 29.06.2017 privind aprobarea Planului de Amenajament Pastoral al comunei Costuleni
HCL nr.51 din 29.06.2017 privind alocarea sumei de 30.000 lei din bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Costuleni pentru organizarea hramurilor bisericelor din satele Cozia, Costuleni si Hilita
HCL nr.52 din 29.06.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul III al anului 2017
HCL nr.53 din 29.06.2017 pentru modificarea pozitiilor nr.14, 15, 18 si 19 din Anexa privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costuleni, judetul Iasi aprobat prin HCL nr.9/2017
HCL nr.54 din 21.07.2017 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Dodan Felicia
HCL nr.55 din 21.07.2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnului URSU VIOREL in cadrul Consiliului Local al Comunei Costuleni
HCL nr.56 din 21.07.2017 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim. al II lea, anul 2017
HCL nr.57 din 21.07.2017 privind instituirea unei taxe speciale de salubrizare in comuna Costuleni
HCL nr.58 din 21.07.2017 privind alocarea din bugetul local a sumei de 1000 lei in vederea acordarii unor stimulente financiare pentru rezultate deosebite obtinute de elevi si cadre didactice
HCL nr.59 din 21.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si ale peronalului contractual din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni
HCL nr.60 din 21.07.2017 privind stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali pentru participarea la numarul maxim de sedinte
HCL nr.61 din 21.07.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr.20 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009 incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS si SC APAVITAL SA
HCL nr.62 din 31.08.2017 privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local de venituri si cheltuieli pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea unei tabere scolare
HCL nr.63 din 31.08.2017 privind implementarea proiectului "ACHIZITIONAREA UNUI AUTOGREDER PENTRU CRESTEREA ACCESIBILITATII DRUMURILOR DIN COMUNA COSTULENI"
HCL nr.64 din 31.08.2017 privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si ale personalului contractual din cadrul Primariei comunei Costuleni incepand cu data de 01.08.2017 si incetarea aplicabilitatii Hotararii Consiliului Local Costuleni nr.59/2017
HCL nr.65 din 31.08.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si utilizarea sumei de 244.000 lei din exedentul bugetului local pentru acoperirea cheltuielilor de investitii neeligibile din proiecte cu finantare europeana si guvernamentala
HCL nr.66 din 31.08.2017 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Aditional nr.21
HCL nr.67 din 31.08.2017 privind infiintarea Serviciului de iluminat public in comuna Costuleni
HCL nr.68 din 31.08.2017 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
HCL nr.69 din 31.08.2017 pentru completarea Anexei privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costuleni, judetul Iasi aprobat prin HCL nr.9/2017
HCL nr.70 din 31.08.2017 pentru completarea pozitiilor nr.2 si 3 din Anexa privind inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Costuleni, judetul Iasi aprobat prin HCL nr.10/2017
HCL nr.71 din 28.09.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018
HCL nr.72 din 28.09.2017 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Costuleni nr. 57/21.07.2017 privind instituirea unei taxe speciale de salubrizare
HCL nr.73 din 28.09.2017 pentru modificarea Anexei privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costuleni, judetul Iasi aprobat prin HCL nr. 9/2017
HCL nr.74 din 28.09.2017 pentru modificarea Anexei privind inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Costuleni, judetul Iasi aprobat prin HCL nr. 10/2017
HCL nr.75 din 28.09.2017 privind aprobarea actului aditional nr.2 la Documentul de Pozitie privind Proiectul "Sistem de Management Integrat al Deseurilor din judetul Iasi" si mandatarea d-lui primar Dodan Mirica pentru semnarea unor documente in cadrul sedintei Adunarii Generale A.D.I.S. Iasi
HCL nr.76 din 28.09.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul IV al anului 2017
HCL nr.77 din 28.09.2017 privind validarea rectificarii bugetului local conform Dispozitiei nr. 335/26.09.2017 a primarului comunei Costuleni
HCL nr.78 din 28.09.2017 privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii "Amenajare drumuri comunale si satesti in comuna Costuleni prin executarea de straturi suport de drum din materiale pietroase"
HCL nr.79 din 28.09.2017 privind utilizarea sumei de 178.000 lei din excedentul bugetului local pentru acoperirea cheltuielilor necesare realizarii obiectivului de investitii "Amenajare drumuri comunale si satesti in comuna Costuleni prin executarea de straturi suport de drum din materiale pietroase"
HCL nr.80 din 28.09.2017 privind desemnarea d-lui primar Dodan Mirica in calitate de reprezentant al comunei Costuleni in vederea semnarii contractelor de vanzare cumparare a apartamentelor din Blocul cu 8 apartamente, identificat cadastral sub nr. 60059, aflat in domeniul privat al comunei Costuleni
HCL nr.81 din 10.10.2017 privind utilizarea sumei de 553.000 lei din excedentul bugetutui local pentru finantarea obiectivelor de investitii Finalizare lucrari schimbare destinatie din bloc locuinte in sediu primarie, put forat si bazin vidanjabil, sat Costuleni, comuna Costuleni, jud. Iasi si Achizitie centrala termica la Scoala Gimnaziala Costuleni, jud. Iasi
HCL nr.82 din 10.10.2017 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 3,6 ha situat in extravilanul comunei Costuleni
HCL nr.83 din 20.10.2017 privind aprobarea realizarii investitiei "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Covasna, sat Covasna, comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.84 din 20.10.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Covasna, sat Covasna, comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.85 din 20.10.2017privind aprobarea realizarii investitiei "Reabilitare Scoala Gimnaziala Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.86 din 20.10.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Reabilitare Scoala Gimnaziala Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.87 din 20.10.2017 privind aprobarea realizarii investitiei "Modernizare, extindere si dotare gradinita in sat Cozia, comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.88 din 20.10.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Modernizare, extindere si dotare gradinita in sat Cozia, comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.89 din 20.10.2017 privind aprobarea realizarii investitiei "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala in sat Cozia, comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.90 din 20.10.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala in sat Cozia, comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.91 din 20.10.2017 privind aprobarea realizarii investitiei "Reabilitare, modernizare si dotare Dispensar medical in sat Costuleni, comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.92 din 20.10.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Reabilitare, modernizare si dotare Dispensar medical in sat Costuleni, comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.93 din 27.10.2017 privind aprobarea formei gestiunii delegate a serviciului de iluminat public si aprobarea delegarii prin concesiune a serviciului de iluminat public, a regulamentului, studiului de oportunitate si a caietului de sarcini privind delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public in comuna Costuleni, judetul Iasi
HCL nr.94 din 27.10.2017 referitoare la modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009, prin Actul Aditional nr.22
HCL nr.95 din 27.10.2017 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Comunei Prajeni, jud. Botosani la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS si aprobarea Actelor Aditionale nr.19 si nr.20 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS
Referat din 23.10.2017 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018
Nota de fundamentare din 23.10.2017 la proiectul de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018
PROIECTUL DE HOTARARE din 23.10.2017 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018
Anunt din 13.11.2017 pentru aducerea la cunostinta publicului a PROIECTULUI DE HOTARARE privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018
Referat din 16.11.2017 pentru modificarea proiectului de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018
Hotărârea nr. 96 pentru modificarea Hotărârii nr. 87/20.10.2017 a Consiliului Local Costuleni privind aprobarea realizării investiţiei " Modernizare, extindere și dotare grădiniţă în sat Cozia , com. Costuleni jud. Iași "
HCL nr.97 din 28.11.2017 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018
Hotărârea nr. 98 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim.III al anului 2017
Hotărârea nr. 99 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziţiei nr. 366/10.11.2017 a primarului comunei Costuleni
Hotărârea nr. 100 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017
Hotărârea nr. 101 privind desemnarea reprezentantului comunei Costuleni în Adunarea Generală a Acţionarilor a APAVITAL SA Iași în vederea exercitării drepturilor de acţionar
Hotărârea nr. 102 privind aprobarea unor modificări în structura funcţiiolr publice din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni, jud. Iași
Hotărârea nr.103 cu privire la aprobarea Planului de lucrări și activităţi ce vor fi prestate în anul 2018 , de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Hotărârea nr. 104 privind aprobarea numărului posturilor de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2018
Hotărârea nr. 105 privind achiziţionarea unui sistem de supraveghere video a sediului nou al Primăriei comunei Costuleni precum și achiziţionarea , instalarea și utilizarea unui sistem de înregistrare audio-video a sedintelor de consiliu local al comunei Costuleni
Hotărârea nr. 106 privind alegerea președintelui de ședinţă al Consiliului Local Costuleni pentru trimestrul I al anului 2018
Hotărârea nr. 107 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici și ale personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Costuleni începând cu data de 1.o1.2018
Hotărârea nr. 108 privind validarea rectificării bugetului local conform Dispoziţiei nr. 418/20.12.2017 a primarului comunei Costuleni
Hotărârea n.109 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017

Vizualizari: 442
Data creare: 09-12-2017 23:42:03

2016 Hotărâri ale Consiliului Local

2016 Hotărâri ale Consiliului Local

Documente pdf
Buget local pe anul 2016 - initial
Nota de fundamentare 18.01.2016 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Proiect de hotarare nr.19 din 18.01.2016 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si a estimarilor pentru anii 2017-2019
Anunt din 18.01.2016 pentru aducerea la cunostinta publicului a PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
HCL nr.1 din 28.01.2016 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2015 in suma de 157.899,62lei
HCL nr.2 din 28.01.2016 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim. IV 2015
HCL nr.3 din 28.01.2016 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 si a estimarilor pentru anii 2017-2019
HCL nr.4 din 28.01.2016 privind aprobarea unor modificari in structura functiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni, judetul Iasi
HCL nr.5 din 28.01.2016 privind propunerea d-nului Harabagiu Dumitru primar al comunei Costuleni pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Costuleni penru anul 2015
HCL nr.6 din 28.01.2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului "INTRETINERE DS 1199 SI DS 1307 IN COMUNA COSTULENI JUD.IASI"
HCL nr.7 din 28.01.2016 cu privire la aprobarea si insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costuleni, judetul Iasi
HCL nr.8 din 28.01.2016 privind aprobarea si insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Costuleni jud. Iasi
HCL nr.9 din 28.01.2016 privind desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentantul Consiliului Local al Comunei Costuleni in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S Iasi
HCL nr.10 din 28.01.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Gheraesti-jud. Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS
HCL nr.11 din 28.01.2016 privind aprobarea relocarii statiei fixe de telefonie mobile apartinand SC Telekom Romania Mobile Communication SA in T 75, P 1981/1/1
HCL nr.12 din 28.01.2016 privind organizarea retelei scolare de invatamant din comuna Costuleni pe anul scolar 2016-2017
HCL nr.13 din 28.01.2016 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Costuleni nr. 51/2015 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016
HCL nr.14 din 25.02.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Sagna-jud. Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS
HCL nr.15 din 25.02.2016 privind contractarea de servicii de intocmire si elaborare a raportului de evaluare a bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Costuleni
HCL nr.16 din 25.02.2016 privind contractarea de servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica
HCL nr.17 din 25.02.2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
HCL nr.18 din 25.02.2016 privind contractarea de servicii de intocmire a documentatiei tehnice necesara obtinerii Autorizatiei de Gospodarire a Apelor pentru obiectivul "Alimentare cu apa in comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.19 din 31.03.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Botesti-jud. Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS
HCL nr.20 din 31.03.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
HCL nr.21 din 31.03.2016 privind amplasarea in sediul nou al Primariei Costuleni a unei placi care sa cuprinda numele tuturor primarilor care au condus comuna Costuleni in ultima suta de ani
HCL nr.22 din 31.03.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul II al anului 2016
HCL nr.23 din 31.03.2016 privind aprobarea dezmembrarii in doua loturi distincte a unui teren in suprafata de 500 mp, situat in T 75, P 1891/1/1 apartinand domeniului privat al comunei Costuleni, judetul Iasi
HCL nr.24 din 28.04.2016 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim. I 2016
HCL nr.25 din 28.04.2016 privind aprobarea Actului Aditional nr.14 la Actul Constitutiv al Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS
HCL nr.26 din 28.04.2016 privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 5000 lei in vederea achizitionarii unui numar de volume "Monografia comunei Costuleni" si a altor carti necesare pentru premierea elevilor Scolii Gimnaziale Costuleni la sfarsitul anului scolar 2015-2016
HCL nr.27 din 28.04.2016 privind contractarea de servicii de inginerie si proiectare pentru realizare documentatii pentru obtinere avize, proiect tehnic, detalii de executie si asistenta tehnica, proiectant privind investitia "Construire Statie de autobuz pe raza localitatii Cozia, jud. Iasi"
HCL nr.28 din 10.05.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii de la bugetul local pentru investitia "Modernizare drumuri locale in comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.29 din 24.05.2016 privind implementarea proiectului: "Modernizare drumuri de interes local in comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.30 din 26.05.2016 privind aprobarea numarului posturilor de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2016
HCL nr.31 din 26.05.2016 privind modalitatea de identificare a beneficiarilor tichetelor sociale de gradinita
HCL nr.32 din 26.05.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Cordun, jud. Neamt la Asociatia Regionala a serviciilor de Apa canal Iasi - ARSACIS
HCL nr.33 din 26.05.2016 privind aprobarea parteneriatului comunei Costuleni, jud. Iasi cu Asociatia C4C - Communication for Community, Asociatia Romana de literatie si Grupul de Presa Medianet SRL, in cadrul Ghidului de finantare POCU 2014 - 2020 Cod "Dezvoltare Locala Integrata in comunitatile marginalizate"
HCL nr.1 din 30.06.2016 privind alegerea comisiei de validare
HCL nr.2 din 30.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali alesi ai comunei Costuleni
HCL nr.3 din 30.06.2016 privind constatarea constituirii Consiliului Local Costuleni
HCL nr.4 din 30.06.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL nr.5 din 30.06.2016 privind alegerea viceprimarului
HCL nr.6 din 30.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costuleni
HCL nr.7 din 21.07.2016 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim. al II-lea, anul 2016
HCL nr.8 din 21.07.2016 privind constatarea incetarii mandatului de viceprimar al comunei Costuleni inainte de termen, a domnului Dumitru Ioan, ca urmare a demisiei sale din aceasta functie
HCL nr.9 din 21.07.2016 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului Caminul Cultural din satul Costuleni, com. Costuleni si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural sat. Costuleni, com. Costuleni, jud. Iasi"
HCL nr.10 din 21.07.2016 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului Caminul Cultural din satul Cozia, com. Costuleni si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural sat. Cozia, com. Costuleni, jud. Iasi"
HCL nr.11 din 21.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Comunei Costuleni precum si a persoanelor care pot inlocui reprezentantul Comunei Costuleni in Adunarea Generala a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS
HCL nr.12 din 21.07.2016 privind desemnarea reprezentantului legal al Comunei Costuleni in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi
HCL nr.13 din 21.07.2016 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2017
HCL nr.14 din 21.07.2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
HCL nr.15 din 21.07.2016 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Costuleni nr.29/24.05.2016 privind implementarea proiectului "Modernizare drumuri de interes local in comuna Costuleni, jud. Iasi"
HCL nr.16 din 21.07.2016 privind desemnarea reprezentantului comunei Costuleni precum si a persoanelor care pot inlocui reprezentantul comunei Costuleni in Adunarea Generala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Stefan cel Mare
HCL nr.17 din 21.07.2016 privind aprobarea documentului tehnico-economic a obiectivului "Pietruire drumuri satesti in com.Costuleni, jud.Iasi"
HCL nr.18 din 25.08.2016 privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu din cadrul Dispensarului medical
HCL nr.19 din 25.08.2016 privind contractarea de servicii de prelucrare arhivistica, legatorie si digitizare a documentelor existente in arhiva Primariei com. Costuleni
HCL nr.20 din 25.08.2016 pentru moodificarea Hotararii Consiliului Local Costuleni nr. 10/28.01.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a comunei Gheraesti, jud. Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi
HCL nr.21 din 25.08.2016 pentru moodificarea Hotararii Consiliului Local Costuleni nr. 14/25.02.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a comunei Sagna, jud. Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi
HCL nr.22 din 25.08.2016 pentru moodificarea Hotararii Consiliului Local Costuleni nr. 19/31.03.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a comunei Botesti, jud. Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi
HCL nr.23 din 25.08.2016 pentru moodificarea Hotararii Consiliului Local Costuleni nr. 20/31.03.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si canalizare
HCL nr.24 din 25.08.2016 pentru moodificarea Hotararii Consiliului Local Costuleni nr. 32/26.05.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a comunei Cordun, jud. Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi
HCL nr.25 din 25.08.2016 privind modificarea Structurii Comunitare Consultative a comunei Costuleni
HCL nr.26 din 25.08.2016 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Costuleni in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Costuleni
HCL nr.27 din 13.09.2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
HCL nr.28 din 13.09.2016 privind aprobarea unui "Acord de Parteneriat" intre Unitatea Administrativ Teritoriala a Comunei Costuleni, Asociatia EDUTECO, Asociatia Romana de Literatie SC Grupul de Presa Medianet S.R.L. si Scoala Gimnaziala Costuleni
HCL nr.29 din 29.09.2016 privind stabilirea situatiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenta
HCL nr.30 din 29.09.2016 privind delegarea serviciului de salubrizare al comunei Costuleni catre SC Edil Industry SRL
HCL nr.31 din 29.09.2016 privind aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciului public de salubrizare, respectiv "Colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori", la nivelul U.A.T. Comuna Costuleni, judetul Iasi
HCL nr.32 din 29.09.2016 privind alegerea viceprimarului com.Costuleni
HCL nr.33 din 29.09.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul IV al anului 2016
HCL nr.34 din 27.10.2016 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim. al III-lea, anul 2016
HCL nr.35 din 27.10.2016 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre SC E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A. asupra unui teren in suprafata de 100 mp din domeniul public al comunei Costuleni in vederea executarii lucrarii "Reabilitare retea JT aferenta PTA 2 Covasna, com. Costuleni, jud. Iasi"
HCL nr.36 din 27.10.2016 privind contractarea de servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si eficientizare partiala sistem de iluminat stradal in comuna Costuleni"
HCL nr.37 din 09.11.2016 privind aprobarea unui "Acord de Parteneriat" intre Unitatea Administrativ Teritoriala a Comunei Costuleni, Asociatia Romana de Literatie, Asociatia C4C Communication for Community
HCL nr.38 din 09.11.2016 privind aprobarea lucrarilor de modernizare a spatiului inchiriat din cadrul Dispensarului medical si compensarea sumelor datorate pentru plata chiriei cu valoarea investitiilor efectuate in limita sumei de 5000 de lei
HCL nr.39 din 24.11.2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
HCL nr.40 din 24.11.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017
HCL nr.41 din 24.11.2016 privind aprobarea Actului Aditional nr.17 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare
HCL nr.42 din 24.11.2016 privind aprobarea achizitionarii de dulciuri in valoare de 6000 lei pentru copii din comuna cu prilejul Sarbatorilor de Craciun
HCL nr.43 din 15.12.2016 privind rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
HCL nr.44 din 15.12.2016 privind aprobarea numarului posturilor de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2017
HCL nr.45 din 15.12.2016 cu privire la aprobarea Planului de lucrari si activitati ce vor fi prestate in anul 2017 de catre beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
HCL nr.46 din 15.12.2016 privind validarea rectificarii bugetului local conform Dispozitiei nr.441/2016 a primarului comunei Costuleni
HCL nr.47 din 15.12.2016 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Crismariu Marinica
HCL nr.48 din 15.12.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia "Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural in sat Costuleni, com.Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.49 din 15.12.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia "Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural in sat Cozia, com.Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.50 din 15.12.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costuleni, pentru trimestrul I al anului 2017
HCL nr.51 din 15.12.2016 privind aprobarea Raportului evaluare a patrimoniului comunei Costuleni - anul 2016

Vizualizari: 495
Data creare: 08-12-2017 21:37:30

2015 Hotărâri ale Consiliului Local

2015 Hotărâri ale Consiliului Local

Documente pdf
HCL nr.1 din 29.01.2015 privind validarea rectificirii bugetului local conform Dispozitiei nr.633/2014 a primarului comunei Costuleni
HCL nr.2 din 29.01.2015 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014
HCL nr.3 din 29.01.2015 privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu din cadrul Dispensarului medical Costuleni
HCL nr.4 din 29.01.2015 privind propunerea d-lui Harabagiu Dumitru, primar al comunei Costuleni, pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretariatului comunei Costuleni pentru anul 2014
HCL nr.5 din 29.01.2015 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 si a estimarilor pentru anii 2016-2018
HCL nr.6 din 26.02.2015 privind organizarea retelei scolare de invatamant din comuna Costuleni, jud. Iasi pentru anul scolar 2015-2016
HCL nr.7 din 26.02.2015 privind stabilirea tarifelor pentru ocuparea zonei drumurilor publice comunale prin amplasarea / amenajarea de constructii / accese / instalatii / panouri publicitare etc.
HCL nr.8 din 26.02.2015 privind modificarea componentei Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si de serviciu
HCL nr.9 din 26.02.2015 privind aprobarea modificarii Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi, conform Actului Aditional nr.13
HCL nr.10 din 26.03.2015 privind aprobarea si insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costuleni, judetul Iasi
HCL nr.11 din 26.03.2015 privind aprobarea si insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Costuleni, judetul Iasi
HCL nr.12 din 26.03.2015 privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Costuleni, judetul Iasi cu utilajul "Buldoexcavator Cukurova 880" achizitionat prin instrumentarea proiectului "Dotarea Serviciului de Gospodarire Comunala in comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.13 din 26.03.2015 privind aprobarea unor modificari in structura functiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni, judetul Iasi
HCL nr.14 din 26.03.2015 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Ciausu Angelica
HCL nr.15 din 30.04.2015 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim. I al anului 2015
HCL nr.16 din 30.04.2015 privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei necesare achizitionarii unei placi comemorative pentru Monumentul eroilor din satul Cozia, com. Costuleni
HCL nr.17 din 30.04.2015 privind Acordul de Parteneriat pentru Strategia de Dezvoltare Locala in perioada 2014 - 2020
HCL nr.18 din 28.05.2015 privind desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentantul Consiliului Local al Comunei in Adunarea Generala a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal
HCL nr.19 din 28.05.2015 privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, conform Actului Aditional nr.13
HCL nr.20 din 28.05.2015 privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, conform Actului Aditional nr.14
HCL nr.21 din 28.05.2015 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Costuleni nr.10/20l4 stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2015
HCL nr.22 din 28.05.2015 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016
HCL nr.23 din 28.05.2015 privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 2000 lei in vederea achizitionarii de carti necesare pentru premierea elevilor Scolii Gimnaziale Costuleni la sfarsitul anului scolar 2014-2015
HCL nr.24 din 25.06.2015 privind validarea mandatului de consilier al doamnei Moisi Clara in cadrul Consiliului Local al Comunei Costuleni
HCL nr.25 din 25.06.2015 privind validarea rectificarii bugetului local conform Dispozitiei nr.202/2015 a primarului comunei Costuleni
HCL nr.26 din 25.06.2015 cu privire la modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costuleni, judetul Iasi
HCL nr.27 din 25.06.2015 privind trecerea din domeniul public al comunei Costuleni in domeniul privat al comunei Costuleni a imobilului "Bloc 8 apartamente" si a terenului aferent
HCL nr.28 din 25.06.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul III al anului 2015
HCL nr.29 din 09.07.2015 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului "PIETRUIRE DC809 si DS 555 CTMITIR COSTULENI, COMUNA COSTULENI JUD.IASI"
HCL nr.30 din 09.07.2015 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Costuleni, jud. Iasi pe anul 2015
HCL nr.31 din 09.07.2015 privind modificarea Anexei privind inventarul domeniului privat al comunei Costuleni jud. Iasi aprobat prin HCL nr.11/2015
HCL nr.32 din 09.07.2015 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 225 mp situat in extravilanul comunei Costuleni
HCL nr.33 din 09.07.2015 privind acordul Consiliului Local Costuleni pentru amplasarea unui rezervor de acumulare pe teritoriul comunei Costuleni, judelul Iasi, necesar in cadrul Proiectului de extindere a retelei de alimentare cu apa in comuna Raducaneni si comuna Costuleni
HCL nr.34 din 23.07.2015 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim. II 2015
HCL nr.35 din 23.07.2015 privind aprobarea unor lucrari suplimentare la obiectivul " Construire scoala in localitatea Hilita, com. Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.36 din 23.07.2015 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurile in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii
HCL nr.37 din 27.08.2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015
HCL nr.38 din 24.09.2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015
HCL nr.39 din 24.09.2015 privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare
HCL nr.40 din 24.09.2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deseurilor in Judetul Iasi
HCL nr.41 din 24.09.2015 privind stabilirea criteriilor si a procedurii de acordare a ajutoarelor alimentare distribuite in cadrul Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate
HCL nr.42 din 24.09.2015 privind aprobarea unor modificari in structura functiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni, judetul Iasi
HCL nr.43 din 24.09.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul IV al anului 2015
HCL nr.44 din 24.09.2015 privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 1.272,34 in vederea decontarii cheltuielilor de transport efectuate cu ocazia deplasarii in excursie a elevilor cu rezultate bune la invatatura
HCL nr.45 din 24.09.2015 privind aprobrea unor lucrari suplimentare la obiectivul "Pietruire DC809 si DS555, comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.46 din 24.09.2015 privind aprobarea proiectului de buget pentru anul 2016 si a estimarilor pentru anii 2017-2019
HCL nr.47 din 09.10.2015 privind aprobarea incheierii Protocolului de cooperare intre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi si Comuna Costuleni - Consiliul Local Costuleni, pentru realizarea schimbului de informatii in forma dematerializata in conformitate cu prevederile Ordinului comun M.A.I. nr.279/2012 si M.F.P. nr.1736/2012
HCL nr.48 din 09.10.2015 privind contractarea de servicii de elaborare studii, expertiza tehnica, proiectare cu intocmire studiu de fezabilitate si consultanta tehnica si economica in vederea depunerii cererii de finantare pentru proiectul de investitii "Modernizare drumuri de interes local in comuna Costuleni, jud. Iasi" in cadrul PNDR Masura 07-Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale, Submasura 7.2 - Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza, la sc
HCL nr.49 din 09.10.2015 privind aprobarea documentatiei tehnico - economice a obiectivului "PIETRUIRE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI, COMUNA COSTULENI JUD.IASI"
HCL nr.50 din 09.10.2015 cu privire la modificarea listei de investitii aprobati prin HCL 5/2015 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 si a estimarilor pentru anii 2016-2018
HCL nr.51 din 28.10.2015 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016
HCL nr.52 din 28.10.2015 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor calculate ca urmare a neplatii la termen a obligatiilor restante datorate de catre contribuabili persoane fizice si juridice la bugetul local al comunei Costuleni
HCL nr.53 din 28.10.2015 privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare
HCL nr.54 din 26.11.2015 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim. III 2015
HCL nr.55 din 26.11.2015 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016
HCL nr.56 din 26.11.2015 privind contractarea de servicii de elaborare a Planului de Amenajament Pastoral si de intocmire a Studiului Pedologic si Agrochimic pentru pasunea comunala
HCL nr.57 din 26.11.2015 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre S.C. E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A. asupra unui teren in suprafata de 100 mp din domeniul public al comunei Costuleni in vederea executarii lucrarii "Reabilitare retea JT aferenta PTA 3 Cozia, com. Costuleni, jud. Iasi"
HCL nr.58 din 26.11.2015 privind aprobarea achizitionarii de dulciuri in valoare de 6000 lei pentru copiii din comuna cu prilejul Sarbatorilor de Craciun
HCL nr.59 din 26.11.2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015
HCL nr.60 din 26.11.2015 privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 6000 lei pentru editarea lucrarii "Monografia comunei Costuleni"
HCL nr.61 din 16.12.2015 cu privire la aprobarea Planul de lucrari si activitati ce vor fi prestate in anul 2016, de catre beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
HCL nr.62 din 16.12.2015 privind validarea rectificarii bugetului local conform Dispozitiei nr. 470/2015 a primarului comunei Costuleni
HCL nr.63 din 16.12.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul I al anului 2016

Vizualizari: 547
Data creare: 07-12-2017 21:39:13

2014 Hotărâri ale Consiliului Local

2014 Hotărâri ale Consiliului Local

Documente pdf
HCL nr.1 din 30.01.2014 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2013
HCL nr.2 din 30.01.2014 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 si estimari 2015-2017
HCL nr.3 din 27.02.2014 privind propunerea d-lui Harabagiu Dumitru, primar al comunei Costuleni, pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretariatului comunei Costuleni pentru anul 2013
HCL nr.4 din 27.03.2014 privind mentinerea prevederilor din HCL nr.2 din 30.01.2014 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 si estimari 2015-2017
HCL nr.5 din 27.03.2014 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014
HCL nr.6 din 27.03.2014 privind modul de organizare a apararii impotriva incendiilor in comuna Costuleni
HCL nr.7 din 27.03.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni pentru trimestrul II al anului 2014
HCL nr.8 din 24.04.2014 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul I al anului 2014
HCL nr.9 din 24.04.2014 privind modificarea si completarea HCL nr.23 din 2013 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2014
HCL nr.10 din 30.05.2014 privind privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2015
HCL nr.11 din 30.05.2014 privind initierea procedurii de inchiriere prin licitatie publica a unor terenuri - pasune comunala - proprietate publica a comunei Costuleni
HCL nr.12 din 30.05.2014 privind acordarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 20.000 lei pentru finalizarea lucrarilor de consolidare si repararii curente la Biserica "Sf. Treime" si Casa Sociala din satul Covasna, com. Costuleni
HCL nr.13 din 30.05.2014 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014
HCL nr.14 din 26.06.2014 privind validarea rectificirii bugetului local conform Dispozitiei nr.314/2014 a primarului comunei Costuleni
HCL nr.15 din 26.06.2014 privind modificarea Structurii Comunitare Consultative a comunei Costuleni
HCL nr.16 din 26.06.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul III al anului 2014
HCL nr.17 din 24.07.2014 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul II al anului 2014
HCL nr.18 din 24.07.2014 privind aprobarea Actului Aditional nr.11 la Actul Constitutiv si Actului Aditional nr.12 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS
HCL nr.19 din 24.07.2014 privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare
HCL nr.20 din 24.07.2014 privind aprobarea lucrarilor de reparatii la acoperisul Dispensarului uman din satul Costuleni, com. Costuleni, jud. Iasi
HCL nr.22 din 24.07.2014 privind desemnarea reprezentantului Comunei Costuleni in Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi
HCL nr.23 din 24.07.2014 privind aprobarea unor modificiri in structura functiilor publice ca urmare a promovarii in grad profesional a unor functionari publici si transformarea unor functii din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni, jud. Iasi
HCL nr.24 din 28.08.2014 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim. al III-lea 2014
HCL nr.25 din 25.09.2014 privind validarea rectificarii bugetului local conform Dispozitiei nr.458/2014 a primarului comunei Costuleni
HCL nr.26 din 25.09.2014 privind aprobarea proiectului de buget pentru anul 2015 si a estimarilor pentru anii 2016-2018
HCL nr.27 din 25.09.2014 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim. al IV-lea, anul 2014
HCL nr.28 din 25.09.2014 privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investitie "Reparatii si amenajare albie pentru podet in sat Cozia, comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.29 din 25.09.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul IV al anului 2014
HCL nr.30 din 30.10.2014 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim. III al anului 2014
HCL nr.31 din 30.10.2014 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim. al lV-lea, anul 2014
HCL nr.32 din 30.10.2014 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al Comunei Costuleni, aprobat prin HCL nr.12/15.03.2002
HCL nr.33 din 30.10.2014 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015
HCL nr.34 din 30.10.2014 privind stabilirea locatiilor pentru amplasarea platformelor de colectare a deseurilor reciclabile in com. Costuleni, jud. Iasi
HCL nr.35 din 30.10.2014 privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a fondurilor necesare pentru construirea unei magazii pentru depozitarea materialului lemnos la Scoala Gimnaziala Covasna si inlocuirea a 4 geamuri la Gradinita cu program cu program normal Costuleni
HCL nr.36 din 07.11.2014 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim. al lV-lea, anul 20l4
HCL nr.37 din 27.11.2014 privind alocarea din bugetul local a sumei de 5000 lei in vederea achizitionarii de dulciuri pentru copiii din comuna cu prilejul Sarbatorilor de Craciun
HCL nr.38 din 27.11.2014 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim. al lV-lea, anul 20l4
HCL nr.39 din 27.11.2014 privind validarea rectificarii bugetului local conform Dispozitiilor nr.591/2014 si nr.593/2014 ale primarului comunei Costuleni
HCL nr.40 din 27.11.2014 privind trecerea din domeniul public al comunei Costuleni in domeniul privat al comunei Costuleni a terenului in suprafata de 1193 mp aferent magazinului Costuleni
HCL nr.41 din 27.11.2014 privind constituirea dreptului de superficie pentru proprietarii de constructii edificate pe terenuri apartinand domeniului privat al comunei Costuleni
HCL nr.42 din 18.12.2014 privind validarea rectificarii bugetului local conform Dispozitiilor nr. 623/2014 si nr. 630/2014 ale primarului comunei Costuleni
HCL nr.43 din 18.12.2014 cu privire la aprobarea Planului de lucrari si activitati ce vor fi prestate in anul 2015, de catre beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat
HCL nr.44 din 18.12.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul I al anului 2015

Vizualizari: 546
Data creare: 06-12-2017 21:40:00

2010-2013 Hotărâri ale Consiliului Local

2010-2013 Hotărâri ale Consiliului Local

Documente pdf
HCL nr.01 din 28.01.2010 privind aprobarea modificarii ROI si ROF a Aparatului de Specialitate al Primarului
HCL nr.02 din 28.01.2010 privind concesionare prin licitatie publica a unor suprafete de teren
HCL nr.03 din 25.02.2010 privind stabilirea tarifului pentru utilizarea drumurilor satesti si comunale
HCL nr.04 din 25.02.2010 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2010
HCL nr.05 din 25.02.2010 privind aprobarea angajarii pe perioada determinata a 5 persoane din randul somerilor
HCL nr.06 din 25.02.2010 privind modificarea taxelor si impozitelor pentru anul 2010
HCL nr.07 din 11.03.2010 privind aprobarea participarii la programul "Renasterea satului romanesc - 10 case pentru specialisti"
HCL nr.08 din 11.03.2010 privind insusirea inventarului bunurilor domeniului public
HCL nr.09 din 11.03.2010 privind realizarea proiectului de modernizare a drumurilor agricole de acces DE 4216 si DE 4164
HCL nr.10 din 25.03.2010 privind inchirierea prin licitatie publica a unor spatii comerciale
HCL nr.11 din 25.03.2010 privind aprobarea modificarii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de apa si canalizare
HCL nr.12 din 25.03.2010 privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului A.R.S.A.C.IS.
HCL nr.13 din 25.03.2010 privind achizitionarea de becuri pentru iluminatul public
HCL nr.14 din 25.03.2010 privind incheierea unui contract de administrare site primarie
HCL nr.15 din 25.03.2010 privind aprobarea Regulamentului de acordare a Titlului de "Cetatean de Onoare"
HCL nr.16 din 25.03.2010 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local pentru trim. II al anului 2010
HCL nr.17 din 25.03.2010 privind incheierea de contracte de prestari servicii pentru folosirea tractorului si a utilajelor achizitionate
HCL nr.01 din 09.01.2013 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2012
HCL nr.02 din 24.01.2013 privind mentinerea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 la nivelul celor stabilite pentru anul 2012
HCL nr.03 din 24.01.2013 pentru propunerea d-lui Harabagiu Dumitru, primar al comunei Costuleni, privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Costuleni, judetul Iasi, pentru anul 2012
HCL nr.04 din 21.02.2013 privind organizarea retelei scolare din comuna Costuleni, judetul Iasi
HCL nr.05 din 21.02.2013 privind aprobarea si insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public
HCL nr.06 din 21.02.2013 privind asigurarea accesului public la investitia Modernizare drum de acces la exploatatie agricola
HCL nr.07 din 28.03.2013 privind aprobarea darii in administrare a cimitirelor satesti catre parohiile de pe raza comunei
HCL nr.08 din 28.03.2013 privind privind aprobarea bugetului local pentru anul 2013
HCL nr.09 din 28.03.2013 privind instrumentarea proiectului "Dotarea Serviciului de Gospodarire Comunala"
HCL nr.10 din 28.03.2013 privind plata cotizatiei la Grupul de Actiune Locala "Stefan cel Mare"
HCL nr.11 din 28.03.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru trimestrul II 2013
HCL nr.12 din 25.04.2013 privind acordarea unui sprijin material d-lui Zmau Dumitru, veteran de razboi centenar
HCL nr.13 din 25.04.2013 privind incheierea unui contract de consultanta pentru intocmirea Strategiei de dezvoltare locala
HCL nr.14 din 25.04.2013 privind intocmirea unui raport de evaluare a pasunii comunale
HCL nr.15 din 25.04.2013 privind incheierea unui contract de servicii de consultanta pentru derularea proiectului de investitii "Dotarea Serviciului de Gospodarire Comunala"
HCL nr.16 din 25.04.2013 privind executarea lucrarilor topo cadastrale, intocmirea documentatiilor specifice si solicitarea avizelor necesare intocmirii Planului Urbanistic General al comunei Costuleni
HCL nr.17 din 25.04.2013 privind utilizarea sumei de 86,40 mii lei din excedentul anilor precedenti pe anul 2013
HCL nr.18 din 25.04.2013 privind aprobarea actului aditional nr.7 la actul constitutiv A.R.S.A.C.IS.
HCL nr.19 din 25.04.2013 privind aprobarea modificarilor la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare
HCL nr.20 din 17.05.2013 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor terenuri - pasune comunala
HCL nr.21 din 30.05.2013 privind aprobarea Codului de conduita a functionarilor publici din cadrul Aparatului de specialitate al primarului
HCL nr.22 din 30.05.2013 cu privire la aprobarea Codului de conduita a personalului contractual din cadrul Aparatului de specialitate al primarului
HCL nr.23 din 30.05.2013 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2014
HCL nr.24 din 30.05.2013 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013
HCL nr.25 din 03.06.2013 privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie "Reabilitare si extindere Camin Cultural in sat Costuleni"
HCL nr.26 din 03.06.2013 privind aprobarea si actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie "Modernizare prin asfaltare drum Hilita-Covasna in comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.27 din 25.07.2013 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol in format electronic SIGRA-IS 3, Judetul Iasi"
HCL nr.28 din 25.07.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru trimestrul III 2013
HCL nr.29 din 25.07.2013 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013
HCL nr.30 din 25.07.2013 privind achizitionarea a doua atv-uri
HCL nr.31 din 25.07.2013 privind aprobarea infiintarii Consiliului Comunitar Consultativ pe domeniul socio-educational in cadrul proiectului "Impreuna pentru o sansa reala la educatie"
HCL nr.32 din 26.09.2013 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013
HCL nr.33 din 26.09.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni pentru trimestrul IV al anului 2013
HCL nr.34 din 21.10.2013 privind trecerea din domeniul public al comunei Costuleni in domeniul privat al comunei Costuleni a Caminului Cultural Costuleni si a terenului aferent acestuia
HCL nr.35 din 21.10.2013 privind trecerea din domeniul public al comunei Costuleni in domeniul privat al comunei Costuleni a Caminului Cultural Cozia si a terenului aferent acestuia
HCL nr.36 din 21.10.2013 privind instrumentarea si aprobarea implicarii Consiliului Local Costuleni, judetul Iasi, in proiectul: "Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural in satul Costuleni, comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.37 din 21.10.2013 privind instrumentarea si aprobarea implicarii Consiliului Local Costuleni, judetul Iasi, in proiectul: "Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural in satul Cozia, comuna Costuleni, judetul Iasi"
HCL nr.38 din 21.10.2013 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Costuleni, judetul Iasi, pentru perioada 2014-2020
HCL nr.39 din 24.10.2013 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim. al III-lea anul 2013
HCL nr.40 din 24.10.2013 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013
HCL nr.41 din 24.10.2013 privind aprobarea proiectului de buget pe anul 2014 si a estimarilor pentru anii 2015-2017
HCL nr.42 din 24.10.2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014
HCL nr.43 din 24.10.2013 pentru modificarea HCL nr.34/2013 privind trecerea din domeniul public al comunei Costuleni in domeniul privat al comunei Costuleni a Caminului Cultural Costuleni si a terenului aferent acestuia
HCL nr.44 din 24.10.2013 pentru modificarea HCL nr.35/2013 privind trecerea din domeniul public al comunei Costuleni in domeniul privat al comunei Costuleni a Caminului Cultural Cozia si a terenului aferent acestuia
HCL nr.45 din 05.11.2013 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013
HCL nr.46 din 05.11.2013 privind aprobarea cofinantarii proiectului de investitii "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Iasi, in perioada 2014-2020"
HCL nr.47 din 28.11.2013 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013
HCL nr.48 din 28.11.2013 privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare
HCL nr.49 din 28.11.2013 privind aprobarea Actului Aditional nr.9 la Actul Constitutiv si a Actului Aditional nr.10 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS
HCL nr.50 din 28.11.2013 privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 2000 lei pentru editarea lucrarii "Monografia satului Hilita"
HCL nr.51 din 28.11.2013 privind alocarea din bugetul local a sumei de 5000 lei in vederea achizitionarii de dulciuri pentru copiii din comuna cu prilejul Sarbatorilor de Craciun
HCL nr.52 din 18.12.2013 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013
HCL nr.53 din 18.12.2013 privind organizarea retelei scolare de invatamant din comuna Costuleni judetul Iasi pe anul 2014-2015
HCL nr.54 din 18.12.2013 privind aprobarea Planului de lucrari si activitati ce vor fi prestate in anul 2014, de catre beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
HCL nr.55 din 18.12.2013 privind aprobarea planului de achizitii publice pe anul 2014
HCL nr.56 din 18.12.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni pentru trimestrul I al anului 2014
Hotărârea nr. 46 din 10.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție Modernizare, extindere și dotare Grădiniță în sat Cozia, comuna Costuleni, județul Iași

Vizualizari: 454
Data creare: 05-12-2017 21:40:27

Bine aţi venit!

Sediul nou Primaria CostuleniComuna Costuleni este situata in partea de sud-est a judetului Iasi, la o distanta de 23 km de municipiul Iasi, pe soseaua Iasi-Raducaneni-Husi.

Stema comunei Costuleni, judeţul Iași

Stema comunei CostuleniStema comunei Costuleni, judeţul Iași

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL

GHID PENTRU UTILIZAREA GHISEULUI.RO PRIVIND PLATA TAXELOR ÎN REGIM ONLINE

GHISEUL.ROGHID PENTRU UTILIZAREA GHISEULUI.RO PRIVIND PLATA TAXELOR ÎN REGIM ONLINE